ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРА, ИДВАЩИ ОТ УКРАЙНА И ЗА ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА

 

България, като част от ЕС, има споразумение с Украйна за безвизов режим на пътуване от 2017 г. То дава възможност на всички украински граждани да влязат на територията на страната ни само със своите биометрични паспорти.
Украинските граждани, се пропускат през КПП-тата на България или Румъния след представяне на украински биометрични паспорти и пребивават на територията на ЕС /т.е. могат да преминат през Румъния и да останат в България / без виза за период до 90 дни на всеки 6 месеца. Веднъж влезли на територията на България, украинските граждани могат да поискат убежище, тъй като престоят им в рамките на безвизовия режим е със срок до 90 дни престой в рамките на всеки 6 месеца.
Ако не притежават биометричен паспорт, се изисква виза. В този случай, както и когато изобщо нямат документи, украинските граждани трябва да поискат международна закрила в първата държава, на чиято територия успеят да влязат.
В момента Украйна не допуска мъже – украински граждани на възраст между 18 и 60 години – да напускат страната, така че те не биха могли да я напуснат законно, дори и да имат статут на постоянно пребиваващи в държава членка на ЕС, например България.
След нападението на Русия над Украйна на 24.02.2022 год. за украинските граждани възникна правото да потърсят убежище като бежанци в България и без да са изпълнени тези условия и дори ако не притежават валиден паспорт за пътуване в чужбина.
Съгласно българския бежански закон всеки човек може да подаде молба за убежище и международна закрила. Законът не поставя като условие наличието на валиден паспорт за подаването на такава молба.
Препоръчително е обаче, ако нямат валиден паспорт, пълнолетните лица да представят на границата други свои документи с фотоснимка (лична карта, шофьорска книжка), от които безспорно може да се установи тяхната самоличност и това, че действително са украинци.
За децата под 14 години, които са заедно със свой родител или друг пълнолетен роднина (баба, дядо, леля, чичо, пълнолетни брат или сестра) и които нямат паспорт и друг документ с фотоснимка, трябва да се представи удостоверени за раждане или друг официален документ, от който може да се удостовери роднинската връзка между детето и пълнолетното лице.
Децата от 14 до 18 години, могат при липсата на паспорт да представят лична карта, а ако нямат и такава – за покажат официален документ, който показва роднинската им връзка с родителя или другите пълнолетни роднини, с които пътуват.
Деца под 18 години, които пътуват сами (непридружени деца), тоест, без свои родители или роднини, или които пътуват с други пълнолетни лица, с които нямат роднинска връзка и заявят на българската граница, че искат да влязат в България да потърсят убежище и международна закрила задължително се допускат до територията на страната и се предават на социалните служби независимо от тези обстоятелства.
Молбата за убежище и закрила може да бъде подадена пред всеки български държавен орган включително – и на контролно-пропускателните пунктове на границата пред служителите на граничната полиция.
Законът (член 58, алинея 6 от Закона за убежището и бежанците) задължава българската гранична полиция ако чужденец, намиращ се на гранични контролно-пропускателни пунктове, включително в транзитните зони на летището, заяви че желае да подаде молба за убежище и международна закрила, да му предостави информация как да направи това. За тази цел полицията трябва да осигури превод за улесняване на достъпа до българската бежанска процедура.
Молбата за искане на международна закрила от България може да бъде в устен или писмен вид и трябва да съдържа следните данни:
До Държавната агенция за бежанците на Република България
МОЛБА
от
име: ………………………
държава: ………………………
дата на раждане: ……………..
други индивидуални данни: …………………..
(посочват се граждански номер, паспорт, лична карта)
Придружаващи деца под 18 години:
1). име:………………………………………………………, дата на раждане:……………………
2). име:………………………………………………………, дата на раждане:……………………
(посочват се всички придружаващи лица под 18 години)
ИСКАНЕ: Моля да ми бъде предоставена международна закрила в Република България, тъй като бягам от войната в Украйна, започнала на 24.02.2022г.
Дата:………………….
Подпис:………………………..
Програмата за правна защита на бежанци и мигранти към Българския хелзинкски комитет осигурява безплатни правни консултации, представителство и адвокатска защита на хората, търсещи убежище и закрила в България.
Данни за контакт:
София, ул. „Узунджовска“ №1
телефон (от чужбина): 00359 2 980 20 49 / 00359 2 981 33 18
телефон (от България): 02 980 20 49 / 02 981 33 18
e-mail: refunit@bghelsinki.org