Целта на кръглата маса беше да се обсъди достъпът до жилищно настаняване на лицата, получили бежански или хуманитарен статут, както и сътрудничеството между държавните институции, органите на местното самоуправление и НПО за подобряване качеството и ефективността на предлаганите услуги.

Участие в кръглата маса взеха представители и експерти на Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на благоустройството и регионалното развитие, Държавната агенция за бежанците при МС, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националното сдружение на общините в България, неправителствени и бежански организации.