Проекти 2015

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН:

PROJECT – Advocacy for Integration of Refugees in Bulgaria, financed by UNHCR: