Онлайн информационни ресурси

Български съвет за бежанци и мигранти разработва стратегически информационни ресурси насочени към развитие на капацитета, застъпничество и поддържане на подкрепяща среда в сферата на международната закрила, миграцията и интеграцията.

Онлайн платформа „Интеграция на бежанци в България“

www.refugee-integration.bg

Платформата предлага лесен за ползване информационен ресурс в подкрепа на служителите в общините и на всички други заинтересовани страни в процеса на интеграция на бежанците. Сайтът е развит с подкрепата на експерти от българските държавни институции и неправителствените организации, работещи по проблеми на интеграцията на лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут. Платформата съдържа обстойна информация относно правата и задълженията на лицата с предоставена международна закрила в България, разработена въз основа на нормативната уредба и практика.

Мапинг система на интеграционни дейности за бежанци

Мапинг системата е логическо допълнение към платформата www.refugee-integration.bg и е насочена към общините и всички други заинтересовани страни в процеса на интеграция на лицата с предоставен бежански или хуманитарен статут. Мапинг системата е иновативен информационен ресурс за създаване и поддържане на подкрепяща среда за интеграция на бежанците в България.

База данни за основните заинтересовани страни

Базата данни предоставя информация за основните заинтересовани страни по интеграция на бежанците в България, включително информация за лица за контакт в различните области на интеграционна политика и практика.

Портал НИЕМ – Национален механизъм за оценка, мониторинг и подобряване на интеграцията бежанците

Порталът съдържа основана информация за новини и събития, публикации, бази данни, коалиции и индикатори, разработени в България рамките на изпълнение на проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка, мониторинг и подобряване на интеграцията бежанцитe.

Академичен портал Принудителна миграция и бежанци

Академичният портал, посветен на принудителната миграция, имащ мисията да обедини „под един покрив“ всички постижения по темата за бежанците на научната общност в България. Това виртуално пространство има за цел да служи на все по-широката мрежа от учени, които изследват различни аспекти на принудителната миграция и убежището, като им предоставя актуална информация за академични проекти, публикации, резултати от проучвания, новосъздадени програми и курсове, студентски инициативи и др. Порталът е и своеобразен мост за диалог и трансфер на знание между изследователите и организациите, които работят на терен с търсещи и получили закрила лица в България. Академичният портал е и българският отговор на поставената цел в Глобалния договор за бежанците от 2018 г. за изграждането на „глобална академична мрежа за бежанци, други принудително разселени лица и лица без гражданство […], за да бъдат подкрепени научни изследвания, обучение и стипендии, които водят до конкретни резултати […]“Академичен портал Принудителна миграция и бежанци Академичният портал, посветен на принудителното разселване, имащ мисията да обедини „под един покрив“ всички постижения по темата за бежанците на научната общност в България. Това виртуално пространство има за цел да служи на все по-широката мрежа от учени, които изследват различни аспекти на принудителната миграция и убежището, като им предоставя актуална информация за академични проекти, публикации, резултати от проучвания, новосъздадени програми и курсове, студентски инициативи и др.

Онлайн портал  Работната група по интеграция на лица, получили международна закрила в България

Порталът на работната група по интеграция предоставя платформа на членовете за обмен на информация, в допълнение порталът поддържа архив с всички документи и протоколи от заседания на работната група.

Бюлетини и други информационни материали

Български съвет за бежанци и мигранти разработва и проактивно разпространява бюлетини и други информационни материал за да предостави на заинтересованите страни актуална и надеждана информация в сферата на международната закрила, миграцията и интеграцията, за последните развития, инициативи, програми, проекти, възможности за сътрудничество и финансиране.