Ролята на младежкото включване и интеграцията на бежанците

Обучение на младежи, организирано от Младежки център Епир (Κέντρο Νέων Ηπείρου)

В периода 24-30 юли участници в младежката програма на Български съвет за бежанци и мигранти взеха участие в международното обучение CIRI (Сътрудничество  за подобряване на интеграцията и приобщаването на бежанците).  Проектът CIRI Vol3 (Сътрудничество за подобрена интеграция на бежанците, Том 3) е част от процес на дългосрочна работа върху бежанците, убежището интеграция на търсещите и получилите закрила лица в техните местни общности устойчиви, качествени, безопасни и персонализирани начини.

 

Проекта даде възможност на 35 младежи да се усъвършенстват и придобиват различни компетенции, които пряко биха повлияли на тяхната работа, практика и влияние по въпросите за интеграцията на бежанците. Най-важното е, че участниците в проекта ще изследваха и участваха относно възможностите за разглеждане на много различни аспекти на качеството в рамките младежка работа за млади бежанци (по отношение на етиката, безопасността и защитата, защита от сексуална експлоатация и злоупотреба, защита на детето, принципи на хуманитарна работа, съобразени и базирани на нуждите неформални образование, съобразяване с активното разнообразие, приобщаване, емпатия, културен релативизъм и други).

 

След курса на обучение партньорските организации ще продължат да работят съвместно с участници, за да организират дейности по трансфер на компетенции от участниците в курса към други членове на общността. Такива дейности може включват интерактивни презентации, семинари, посещения на място информационни събития и други подобни, в зависимост от местните реалности на всяка партньорска организация. Друга важна част от този период ще да бъде прехвърлянето на нови компетенции в практиката на младежките работници и организации да работят за развитието на a материали и насоки за качествена и безопасна младежка работа практики спрямо млади бежанци, които ще бъдат споделени с мрежи от съответни организации в международен план. Като цяло очакваме този проект да допринесе значително за процеса на качество подобряване на младежката работа за бежанците и в крайна сметка за успешната интеграция.

 

THE EUROPEAN COMMISSION SUPPORT FOR THE PRODUCTION OF THIS PUBLICATION DOES NOT CONSTITUTE AN ENDORSEMENT OF THE CONTENTS WHICH REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHORS, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.