Европа е изправена пред безпрецедентна бежанска криза, свързана с хората бягащи от Украйна и увеличения миграционен натиск. В този контекст академичната общност в Европа и България  изследва аспектите и предизвикателствата на закрилата и интеграцията на бежанците, независимо от къде идват те.

 

Сътрудничеството на академичната общност със заинтересовани страни в сферата на  закрилата и интеграцията на бежанците разширява изследователската експертиза и може да доведе до по-ефективни практически подходи. Подобни сътрудничества  способстват да се стига до иновативни решения за социалното приобщаване  и  интеграцията на бежанците. Те  насърчат  научни изследвания, както на възможностите, които интеграцията на бежанците носи, така и на предизвикателствата, пред които са изправени приемащите страни.

 

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ)  е сдружение основано от Български Червен кръст, Каритас България и Български Хелзинкски комитет като  платформа за застъпничество за изграждане на ефективна система за закрила на бежанците с активната роля на гражданското общество. Мисия на БСБМ е изграждане на партньорства със съмишленици от институциите, местната власт, гражданското общество и академичната общност за интеграция на бежанците и изграждане на подкрепяща среда.

 

За развиване на сътрудничеството с академичната общност БСБМ осъществява редица дейности и инициативи: разработи и поддържа  академичен уеб портал „Принудителна миграция и бежанци“; стартира и поддържа Дигитална студентска лаборатория; издава с подкрепата на академичната общност академичен бюлетин “Бежанците: днес и утре“, включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране (10 броя до средата на 2022); ежегодно организира научни конференции, форум и кръгли маси. Дейността се разбива по проекти, финансирани от ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците.

 

На 24 октомври – Международния ден на ООН,  БСБМ в партньорство с ВКБООН и Софийски университет – Факултет по педагогика и Исторически факултет  организира форум на тема „Академичната общност и системата за интеграция и социално включване на бежанците в България“. Форумът откри д-р Кина Събева, председател на  БСБМ. Приветствия поднесоха Петя Караянева, сътрудник по закрилата в Представителството на ВКБООН, проф. д-р Лиляна Стракова, декан на Факултета по педагогика и доц. д-р Мира Маркова, декан на Историческия факултет.

 

На форума бяха представени доклади и научни разработки относно закрилата, интеграцията и социалното включване на бежанците в България:

▪Актуални акценти на академичната подготовка на специалисти в областта на интеграцията и социалното включване на бежанци в България

Проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова, Факултет по педагогика, ръководител на магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“, член на Академичния съвет по бежански въпроси към Представителството на ВКБООН в България

▪Академични проекции на културните представи относно бежанската проблематика

Доц. д-р Мая Чолакова, Факултет по науки за образованието и изкуствата, член на Академичния съвет по бежански въпроси към представителството на ВКБООН в България

▪Фактори и механизми на терапевтичната помощ в груповата работа с бежанци

Проф. д-р Гинка Механджийска, Факултет по педагогика, преподавател в магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“

▪Управление на качеството в организации, работещи с бежанци – актуални предизвикателства

Доц. д-р Росица Симеонова, Факултет по педагогика, преподавател в магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“

▪За културната медиация – да разбираш и подкрепяш в работата с бежанци и мигранти

Гл. ас. д-р Теодорина Милушева, Факултет по педагогика

▪Социални и педагогически предизвикателства пред социалното включване на непридружените деца бежанци и мигранти в България

гл. ас. д-р Даниела Рачева, Факултет по педагогика, преподавател в магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“

▪Войната в Украйна и съдбата на бежанците

Проф. дин Михайл Станчев, Харковски университет „Каразин“, гост-професор в Исторически факултет и доц. Мира Маркова, Исторически факултет

▪Предоставяне на временна закрила – опита на България с украинските бежанци

Мариана Тошева, Факултет по педагогика, докторант, председател на Държавната агенция за бежанците

▪Извънаудиторната работа на студентите от специалност Етнология и културна антропология с бежанци

Гл. ас. д-р Виолета Коцева – Попова и гл. ас. д-р Кремена Йорданова, Исторически факултет

▪Как да повишим информираността по отношение на бежанците – идеи на студенти

ас. Екатерина Томова, Факултет по педагогика

▪Възможности и ограничения при използването на фотографията за съхраняване на културната идентичност на бежанците

Доц. д-р Владислав Господинов, Факултет по педагогика, преподавател в магистърска програма „Социална работа с бежанци и мигранти“

Утвърждаване и разширяване на изследванията в сферата на интеграцията на бежанците в България: примерът на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Гл. ас. д-р Ваня Иванова, БАН

 

Инициативите на БСБМ за сътрудничество и партньорство с академичните институции и академичната общност са част от отговора на поставената цел в чл. 43 от Глобалния договор за бежанците от 2018 г.: „Да бъде създадена глобална академична мрежа по въпросите на бежанците, друга принудителна миграция и лицата без гражданство, която ще включи университети, академични общности, изследователски институти, заедно с ВКБООН и други заинтересовани страни, с целта се насърчат научни изследвания, обучение и възможности за стипендии, които да доведат до конкретни резултати в подкрепа на целите на Глобалния договор“.

 

Научете повече по академичните въпроси тук.