На 21 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците, Асоциация за развитие на София и Мулти култи колектив проведоха Информационна сесия с представители на общини и местни власти „Партньорство за интеграция на бежанци в България“. Участие в събитието взеха повече от 30 представители на районите на Столична община, включително кметове и заместник кметове на райони, както и неправителствени и международни организации. Основен акцент на събитието беше поставен върху интеграцията на бежанците в България като възможност за развитие в контекста на ролята на местните власти, а основната цел беше да сe укрепи партньорството, да бъдат обменени идеи за последващи стъпки, както и да бъдат разгледани варианти за включването на общините в планирането на политики и финансови механизми за интеграция на бежанците на местно ниво. По време на събитието също беше представен и успешният опит на Район „Витоша“ и Район „Оборище“ на Столична община за интеграция на бежанци, изпълнение на споразумения за интеграция и партньорство с неправителствени организации. Събитието е част от стратегическите усилия на Български съвет за бежанци и мигранти да укрепва партньорството и развива капацитета на заинтересованите страни в сферата на интеграцията на бежанците в България и е организирано в рамките на изпълнението на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците“, финансиран от ФУМИ на ЕК.

 

Програма