2020 Информационен бюлетин

януари – март 2020

 

Напредък на България през 2019 по програмата за презаселване на бежанци и включване на местните власти в процеса на интеграция на бежанците

Актуална статистика за предоставената международна закрила за периода от януари до март 2020г.

Сътрудничество с общини и местни власти за изграждане на устойчиви партньорства

Създаване на общински център за информация и интеграция на граждани на трети страни

Информационна сесия, организирана от Български Червен кръст за общините, работещи с презаселени бежанци

жилищно настаняване на бежанци: добри практики, предизвикателства и възможности пред местните власти

Темата за интеграцията на бежанците, представена на първата годишна среща на обществените посредници в страната

 Развитие на капацитета на гражданското общество

 Създаване на Асоциация на преподавателите по  български език като чужд

Сътрудничество с академичната общност

Коалиционна среща „Възможности за сътрудничество с академичните институции в сферата на бежанците и убежището“

Специализирано изследване „Възможности за сътрудничество с академични институции в сферата на бежанците и убежището“

Академичен портал „Принудителна миграция и бежанци“ www.academia.refugee-integration.bg

Интерактивна изложба „Идентичност“ представена в Американски университет в Благоевград

 Медиите и въпросите, свързани с бежанците

Работилница за медиите и НПО сектора „Медиите и бежанците“ с Ник Торп—кореспондент на БиБиСи за Централна Европа

 Възможности за европейско финансирана на дейности за интеграция на бежанци

 Иновации в подкрепа на организациите, работещи с бежанци и мигранти: Обновен инструментариум на ЕС за профилиране на граждани на трети дър

жави

 Информация за организациите, работещи в посока интеграция на бежанци в България

 

Изтегли в PDF

 

 

април – юни

 

Статистика за предоставена международна закрила в България за периода януари-май 2020 г.

Бежанците в ситуацията на COVID-19

▪Отражението на ситуацията върху интеграцията на бежанците в България, нововъзникнали нужди и предизвикателства

▪Отговорът на българските организации за справяне с предизвикателствата на настоящата ситуация

 20-ти юни – Световен ден на бежанеца

▪Онлайн изложба „Отвъд различията“, организирана от ВКБООН- Агенцията на ООН за бежанците

▪Онлайн куиз, организиран от Български съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив

▪Студентски хепънинг по случай 1-ви юни – Ден на всички деца и 20-ти юни Световен ден на бежанеца

Дългосрочната интеграция на бежанците в България и Европа

▪Европейски критерии за интеграция на бежанците – Новият обобщен доклад по проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците

▪Изследване на Комитета на регионите „Интеграция на мигрантите в средни и малки градове и в селските райони в Европа“

Управление на интеграция и развитие на политики

▪Анализ на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) относно политиките за интеграция на бежанците и мигрантите в ЕС.

Неправителствените организации с общо становище относно Проект за План за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020)

Включването на бежанците при разработването на политики с акцент върху градската интеграция

Новосъздаденият от Агенцията на ООН за бежанците Бежански консултативен съвет

 Развитие на информационната инфраструктура

Най-новият уебсайт с информация за права и задължения на новопризнатите бежанци и лицата с хуманитарен статут www.refugee.bg

 Академичната общност по въпросите за устойчивата интеграция на бежанците

Български съвет за бежанци и мигранти и ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците представиха първи брой на Академичния бюлетин „Бежанците днес и утре“

 В помощ на непридружените деца бежанци и мигранти

▪Miniila – Мобилната апликация, специално пригодена за нуждите на непридружените деца в миграция

 

Изтегли в PDF

 

 

юли-септември

 

Актуална статистика за броя лица, потърсили и получили международна закрила в България

 

Включване на децата бежанци в българската образователна система

▪Децата бежанци и началото на учебната година

▪Добри практики и специфика за работа с деца, търсещи и получили международна закрила

 

Развитие на гражданското общество и потенциала за интеграция на бежанци

Информационна сесия „Структурите на гражданско общество за интеграция на бежанците в България“

Учредяване на асоциация на преподавателите по български език като чужд

 

Трансфер и опит на добри практики

Новото издание на Български съвет за бежанци и мигранти ,,Добри практики за интеграция на бежанци чрез образование и култура“

     

Културата като общ език

Изложба на Айман Ал Харес ,,Тръпки от изтока“, представена от Български Червен кръст и ВКБООН и Бежанския консултативен съвет

 

Включване на бежанците в процеса на взимане на решения и отчетност към тях

ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците пилотира за пръв път онлайн проучване на нуждите на бежанците по възраст, пол и принадлежност към социална група

Бежанския консултативен съвет с първи спечелен проект за кампания за противодействие на слуховете

 

Ново начало за политиките за миграция в Европа

Приемане на нов пакт за миграцията и убежището

 

Участие в разработване на устойчиви политики на Европейско ниво

Продължава обществената консултация относно интеграцията и приобщаването на мигрантите и хората с мигрантски произход

 

Изтегли в PDF

 

 

октомври-декември

Статистика за предоставена международна закрила в България за периода януари-декември 2020 г.

 

Развитие на европейските политики за интеграция

▪Европейската комисия представи новия план за действие на ЕС за интеграция и приобщаване (2021-2027)

 

Сътрудничество между неправителствени организации и местни власти за интеграция на бежанците

▪Информационна сесия с представители на общини и местни власти „Партньорство за интеграция на бежанци в България“

▪„Заедно за интеграцията“ – началото на един съвместен проект на Български Червен кръст, Фондация „Център Надя“ , Район „Витоша“ и Район „Оборище“ на Столична община

▪Темата за интеграцията на бежанците по време на общото събрание на Асоциацията на българските градове и региони

     

Образование на децата бежанци

▪Образование на деца бежанци по време на пандемия—добри практики, научени уроци и следващи стъпки     

Бежанците в контекста на пандемията – от спешен отговор към устойчива закрила и интеграция

▪Глобални консултации на ВКБООН с неправителствените организации през 2020, посветени на темата „Отговор на пандемия“

▪Българският отговор: Национален форум „Закрила и интеграция на бежанците в контекста на COVID-19“

Развитие на капацитета на гражданското общество за интеграция на бежанците в България

▪Съвместен семинар с Асоциацията на преподавателите по български език като чужд: „Български език като чужд в условия на пандемия. Комуникация и интеграция на бежанци и мигранти“

 

Възможности за финансиране на проекти за интеграция

▪Покана за подаване на проекти „Насърчаване на участието на мигранти в политиките за интеграция“ по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската комисия

 

Частният сектор и интеграцията на бежанците – повече от икономическа интеграция

▪ВКБООН -Агенцията на ООН за бежанците и КАТРО България със съвместна онлайн сесия „Подкрепа на бежанците в България:     Възможности за сътрудничество с частния сектор“

▪КНСБ и Асоциация за развитие на София с общ проект за интеграция на бежанците на пазара на труда и ролята на общините

▪Humans in the Loop – социалното предприятие, предоставящо обучение и заетост на бежанци с награда от Министерството на труда и социалната политика

 

Поглед към културата на страните, от които идват бежанците

▪Sofia MENAR Film Festival за поредна година ще представи културата и традициите на ислямския свят