Новини и събития 2016

Eкспертна среща на тема „Представителство на непридружени деца, търсещи или получили международна закрила в Република България“

На 4 февруари 2016 г. Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) и Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) в България подписаха споразумение за изпълнение на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“.