Новини и събития 2014

Българският съвет за бежанци и мигранти проведе Кръгла маса за представяне на резултатите от проведения през 2014 година мониторинг на интеграцията на лицата, получили международна закрила в Република България. Мониторингът е организиран от Българския съвет за бежанци и мигранти по проект, финансиран от Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България.

Представителството на Върховния комисар за бежанците на ООН в България, Държавната агенция за закрила на детето и Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) проведоха кръгла маса на тема „Застъпничество за закрила и интеграция на непридружените деца бежанци в България“ на 6 и 7 ноември 2014 в хотел Рила, Боровец.

Представителството на Върховния комисар за бежанците на ООН в България и Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) организират експертна среща „Застъпничество за социална закрила и интеграция на лица със специални нужди, търсещи или получили международна закрила“, която ще се проведе на 17 и 18 септември 2014 в хотел Рила, Боровец.

Комисията по предоставяне на убежище при Вицепрезидента на Република България, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организират конференция на тема „Партньорство за закрила на децата бежанци в Република България“.

Представителството на Върховния комисар за бежанците на ООН и Българският съвет за бежанци и мигранти органзират семинар относно ролята на висшето образование за подготовка на преподаватели по български език като чужд в контекста на интеграцията на децата бежанци в България.

Българският съвет за бежанци и мигранти провежда своето годишно отчетно събрание на 25 март 2014 г. Дневният ред включва представяне на отчет за дейността на БСБМ през 2013 г.., финансов отчет за същия период и приемане на план за работа през 2014 г.

редставителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците, Българският съвет за бежанци и мигранти, Българската платформа към Европейското женско лоби и Сдружение „Алианс за защита срещу домашното насилие“ организират конференция „Партньорство за превенция и за борба с насилието, основано на пола, в контекста на международната закрила“, която ще се проведе на 27.02. 2014 г.