На 23 февруари Български съвет за бежанци и мигранти организира форум-среща на експерти по въпросите за интеграцията на бежанците в България с фокус върху съществуващите допри практики и иновации в сферата. В събитието взеха участие водещи експерти от ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците, неправителствени организации, работещи по темата на местно и национално ниво, както и общини с експертиза по темата. Срещата постави акцент върху възможностите чрез съществуващия положителен опит и добри практики да бъдат подобрени политиките за интеграция, както и бяха набелязани следващите стъпки за изграждане на устойчив механизъм за интеграцията на бежанците. Събитието е част от стратегическите усилия на Български съвет за бежанци и мигранти за застъпничество и развитие на капацитета на неправителствения сектор, общините и всички останали заинтересовани страни за интеграция на бежанците и развитие на местно и национално ниво. Срещата се проведе в рамките на проект Refu’In – Иновативен инструментариум за приобщаване на бежанци, финансиран от Еразъм+ с водеща организация CRESCER и партньори в Италия и Швеция.