На 26 и 27 октомври 2021 с Обобщителен семинар беше поставен финала на проучването на нуждите на лицата, търсещи и получили международна закрила по възраст, пол и принадлежност към социална група за 2021 година. Семинарът представи резултатите от проучването като основа за планиране на програми, проекти и дейности за закрила и интеграция на бежанците през следващата година. Проучването постави акцент върху нуждите, свързани с интеграцията на лицата с предоставена международна закрила и предоставените нови решения и развитие на местно ниво като например изпълняваните интеграционни споразумения с местни власти, откриването на Център за информация и услуги за чуждестранни граждани в София. Заедно с това бяха очертани и предизвикателствата пред лицата, получили международна закрила, като например достъпа до финансови услуги. Финалът на проучването даде възможност за представяне на вече съществуващите и прилагани алтернативи на миграционно задържане, техния режим и приложение. Подчертано беше значението на сътрудничеството с организации и структури, водени от бежанци като Бежански консултативен съвет.

 

ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците провежда проучването на нуждите на търсещите и получили международна закрила по целия свят в сътрудничество с партньорските неправителствени организации, като механизъм за планиране на програмите, както и по-висока отчетност към самите бежанци. В България проучването обхваща търсещите закрила и бежанците, които са настанени в регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците, специалните домове за временно настаняване на чужденци, общини и центрове на неправителствени организации. Българският съвет за бежанци и мигранти активно подкрепя и участва в проучването, от което черпи информация за насоките на застъпничество, както и за подпомагане на участието на бежанците в процеса на взимане на решения, които ги касаят.