Българският съвет за бежанци и мигранти участва активно в проучване за оценка на нуждите на лицата, търсещи или получили международна закрила в България, което Представителството на ВКБООН провежда ежегодно в сътрудничество с Държавната агенция за бежанците и гражданското общество. Българският съвет за бежанци и мигранти участва в сесии с фокус групи с бежанци, които се проведоха в регистрационно приемни центрове, в интеграционни центрове и на външни адреси.

Представители на Българския съвет за бежанци и мигранти участваха във финалната фаза на проучването за оценка на нуждите: двудневен заключителен семинар, на който бяха представени обобщени резултати, изводи и препоръки от проучването.