На 14 юни Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Представителството на Агенцията на ООН за бежанците и Мулти Култи колектив проведе среща за застъпничество за интеграция на бежанците в България. В срещата взеха участие представители на неправителствени организации, министерски съвет, местната власт и на академичната общност. На срещата беше представен за обсъждане и консултиране Манифест за интеграцията на бежанците в България. Манифестът за интеграция на бежанците е резултат на шестмесечен процес на съвместно разработване  от представители на всички заинтересовани страни, както и на самите бежанци.

Документът се разработва с цел да бъде ключов програмен документ за застъпничество за създаване на подкрепяща среда за включването, приобщаването и интеграцията на бежанците в България.

Манифестът подчертава водещата роля на държавата и местната власт и значението на участието на гражданския сектор в системата за интеграция на бежанците. Манифестът  представя модел, при който както бежанците, така и местните общности ще могат да се възползват от двупосочния процес на интеграция.

Експертната среща и създаването на Манифеста са част от стратегическите дейности на Български съвет за бежанци и мигранти за развитие на капацитета за изграждане на ефективен механизъм за интеграцията на бежанците в България, като възможност за социално и икономическо развитие на местно и национално ниво.

Срещата и разработването на Манифеста за интеграция са организирани в рамките на проектите: „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и „Национален механизъм за оценка на интеграция на бежанците (НИЕМ), финансиран от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС.