BСБМ разработи „Справочник по интеграция на лица с предоставена международна закрила “в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН.

Помагалото е разработено въз основа на нормативната уредба и практика и съдържа обстойна информация относно мерките за интеграция, правата и задълженията на лицата с предоставена международна закрила в България.