Позитивна промяна в отношението на българските граждани към бежанците отчита социологическо проучване на агенция BluePo!nt, проведено в периода 10-22 август 2022 г. сред 800 мъже и жени на възраст между 18 и 70 г. То е реализирано в изпълнение на съвместен проект на Българския Червен кръст в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето „Да опознаем другия“, с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз с насоченост към граждани на трети страни, които пребивават законно в България или лица, търсещи и получили международна закрила.

Близо 71% очакват, че бежанците следва да се интегрират у нас, докато през 2017 г. на това мнение са били около 20% от хората. Според 86.6 на сто от анкетираните, това може да стане най-вече чрез намиране на работа и научаване на местния език. Позитивите, които българското население вижда от приемането на бежанците у нас, са свързани с наличието на работна ръка (38.8%) и квалифицирани служители (8.5%), развитие на чувство на съпричастност и толерантност (28.2%), намаляване на демографската криза (4.8%), помощ от ЕС (2.1%) и др.

„През 2017 г. средата за работа с бежанците, идващи в България, беше изключително трудна. Сега, въпреки украинската криза, има по-добри условия тези хора да се интегрират и да реализират своя потенциал у нас. Днес съпричастността и благотворителността спрямо бежанците са водещи в ценностната система на българите.“ Това заяви зам.-генералният директор на Българския Червен кръст д-р Надежда Тодоровска при представяне на резултатите от проекта и социологическото проучване.

Над 62 % от анкетираните имат изцяло или по-скоро положително отношение към бежанците, пристигнали в България. По-скоро отрицателна или изцяло отрицателна нагласа към тази група споделят над 37% от българските граждани.

Около 31% е делът на хората, според които бежанците тежат на икономиката ни, докато през 2017 г. на това мнение са били около 50% от анкетираните. Това се отнася в най-голяма степен за жителите на столицата.

Проучването показва, че нараства делът на хората, склонни да приемат в дома си за определен период  дете/бежанец и биха приели детето им да посещава детско заведение, в което има и деца-бежанци. По този показател по-положително настроени са живеещите в столицата и хората в градовете с над 100 000 души население, на възраст между 31 – 40 г.

89.5 на сто от българските граждани никога досега не са имали проблем с бежанци, показват данните от проучването. През 2022 г. се увеличава до 49% чувството на симпатия към бежанците, докато през 2017 г. едва 3% са изразявали симпатия към тях. Недоволство спрямо бежанците заявяват 25 на сто от анкетираните, а открита омраза – 3.6%. Чувство на страх изпитват 13.6 на сто от запитаните хора. Най-младите български граждани, във възрастовата група 18-30 години, демонстрират най-висока степен на безразличие към бежанците.

Значително намалява делът на хората, които считат, че лицата, търсещи международна закрила НЕ трябва да бъдат приемани в България – от 87,6% през 2017 г.  до 59,9%  през 2022 г.

Притесненията на българските граждани по отношение на бежанците са свързани най-вече с това, че злоупотребяват с положението си – 18.9% и слабата им интеграция – 15.8%.

Интересът към темата, свързана с бежанците значително е нараснал през 2022 г. Проучването показва, че ако през 2017 г., всеки втори е споделял, че не се интересува от този въпрос, то сега, такъв отговор дават едва 5,3% от анкетираните.

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ЦЯЛОТО ПРОУЧВАНЕ