Социалното подпомагане играе решаваща роля за улесняване на интеграцията на бежанците в приемащите общности. Бежанците пристигат в нова страна с ограничени ресурси и са изправени пред редица предизвикателства докато се приспособяват към новата си среда. Програмите за социално подпомагане могат да им помогнат и да им осигурят подкрепата, от която се нуждаят, за да изградят нов живот и да преодолеят бариерите, пред които могат да бъдат изправени. Най-важният аспект на социалното подпомагане на бежанците е достъпът до основни права. Лицата, получили международна закрила, както и бежанците от Украйна, регистрирани за временна закрила, имат достъп до всички видове социални помощи и социални услуги.

 

Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика (АСП) е органът, отговорен за предоставянето на всички видове социално подпомагане, налични на национално ниво. АСП има териториални звена във всяка област и община в България. Предоставянето на социални помощи не е обвързано с изискване за пребиваване в конкретно място или регион. Социална помощ може да бъде поискана само от териториалното звено на Агенцията за социално подпомагане, където лицето има регистрация.

 

Социално включване, адаптация и интеграция на бежанците

 

През месец февруари и март Българският съвет за бежанци и мигранти в партньорство с АСП, Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) проведоха два регионални дискусионни форума относно социалното включване, адаптация и интеграция на бежанците. Дискутирани бяха социалното подпомагане и социалните услуги на бежанците и значението им за интеграцията с поставен фокус върху уязвимите групи.

 

В дискусионните форуми участва Румяна Георгиева, заместник изпълнителния директор на АСП. Ирена Огнянова, началник отдел в АСП представи „Предизвикателствата и ролята на АСП и регионалните структури за интеграция на разселените лица от Украйна, както и нов поглед към интеграцията на базата на международните практики“. Мария Шишева от Представителството на  ВКБООН говори на тема: „Международни и европейски правни стандарти и съдебна практика относно достъпа до системата за социално подпомагане на лица с предоставена временна или международна закрила“. Дискусиите бяха фокусирани върху уязвимите бежанци.

 

Значението на оценката на уязвимостта за социалното подпомагане и успешната интеграция

 

Оценките на уязвимостта са важен инструмент за идентифициране и справяне с нуждите на бежанците. Тези оценки помагат да се идентифицират лица и групи бежанци, които са особено уязвими и трябва да им се осигури социална помощ. Оценките на уязвимостта на бежанците обикновено включват набор от фактори, които допринасят за уязвимостта, като възраст, пол, образование, здравен, социален и икономически статус.

 

Регионалните събития във Варна и Пловдив предоставиха платформа, в която да бъдат представени съществуващите инструменти за оценка на уязвимостта на европейско и национално ниво, както и опита на Държавната агенция за бежанците и Българския Червен кръст. Този подход позволи споделяне на опит и експертиза от практиката, което да допринесе за усъвършенстването на бъдещо оценяване на уязвимостта на лицата с предоставена временна или международна закрила, свързано с достъпа им до социално подпомагане и социални услуги.

 

Цветелина Герасимова, заместник главен директор на АСП, представи опита на АСП за идентифициране на уязвими лица с предоставен статут за временна закрила, проучването на базови потребности и приложените мерки за социална интеграция.

 

Мариана Тошева, председател на ДАБ сподели практиката за подготовка на интеграционни профили на търсещите закрила от уязвими групи, които съдържат информация за техните специфични нужди, както и за образователната и професионална компетентност на техните семейства. Целта е да се подпомогне социалната адаптация и културната ориентация на тези лица, както и да им се осигури социална, здравна и психологическа помощ. Усилията са насочени към това хората, които са разпръснати в по-малки групи в страната, да бъдат обхванати и подкрепени в процеса на интеграция. Опитът и практиката при изпълнението на проекти за бежанци, включващи оценка на уязвимост като условие за подпомагане, беше представен от Александър Танев от Български Червен кръст. В този контекст бяха очертани и различните подходи за оценка на уязвимостта и нейното преодоляване за успешната интеграция.

 

Дискутироно беше доколко са приложими съществуващите инструменти и подходи за оценка на уязвимостта на лицата с предоставена международна закрила и на българските граждани към лицата от Украйна с предоставена временна закрила.

 

Проведените дискусионни форуми за споделяне и трансфер на опит и експертиза между държавни институции и структури на гражданското общество са част от стратегическите усилия на Български съвет за бежанци и мигранти за подпомагане повишаването на информираността и капацитета на заинтересованите страни в интеграцията на бежанците. Комбинацията на споделения опит и партньорството на АСП, ДАБ, ВКБООН и БЧК допринася затова.