Неправителствените организации имат важна роля в интеграцията и приобщаването на бежанците в новите им общности. Тяхната ангажираност се оказва от съществено значение както за самите бежанци, така и за обществото като цяло. Неправителствените организации предоставят основни услуги и подкрепа, необходими за осигуряване на основни човешки потребности на бежанците. Това включва помощ в областта на здравеопазването, образованието и социалната грижа. Чрез своята дейност, те създават сигурна и стабилна среда за бежанците, която им позволява да възстановят своя живот и да развият уменията, необходими за успешна адаптация в новата среда. Неправителствените организации предлагат възможности, които играят ключова роля в преодоляването на бариери в комуникацията и създаването на взаимно разбирателство между бежанците и приемащите общности. Неправителствените организации често действат като посредници между бежанците и приемащите общности. Те помагат за създаването на позитивно отношение и за разбирането на съответните културни особености и потребности. Това допринася за по-бърза и по-ефективна интеграция. Дейността на неправителствените организации е от съществено значение за формирането на включващи и толерантни общества.

 

На 27 и 28 септември Българският съвет за бежанци и мигранти проведе обучение за развитието на капацитета на неправителствените организации, които работят с бежанци в Западна България. Събитието се проведе в София и е част от стратегическите усилия за регионализирана и локализирана подкрепа за неправителствените организации, както и за укрепване на партньорството и сътрудничеството между тях като участници в интеграцията на бежанците, включително в ситуация на кризи.

 

В обучението взеха участие 35 представители на неправителствени организации от София, Пловдив, Благоевград, Ловеч и Смолян. Програмата на обучението включва теми, идентифицирани чрез проведено проучване между самите организации за повишаването на тяхната ефективност в сферата на интеграцията и приобщаването на бежанците, както и интерактивен панел за споделяне на идеи, опит, координация и укрепване на сътрудничеството между самите организации.

 

Мариана Тошева, председател на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет  представи темата за сътрудничеството между неправителствените организации и държавните институции в контекста на дългогодишното партньорство между Държавната агенция за бежанците и неправителствените организации, включително такива, които извършват дейност на територията на регистрационно-приемателните центрове.

 

Рени Борисова, експерт от Министерство на електронното управление представи темата за цифровизация и цифрова трансформация на неправителствените организации, начините за използване на различни дигитални ресурси и отворени данни.

 

Доц. Росица Симеонова от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ представи темата за управление на качеството в организации, работещи с бежанци. Тя обоснова първостепенното значение на управлението на качеството в работата на организациите за гарантиране на ефективността и ефикасността на техните дейности и структури.

 

Доц. Джеймс Йоловски от ВУЗФ – Университет за бизнес, предприемачество и иновации представи темата за финансово управление, финансова устойчивост и източници на финансиране за НПО, защото финансовото управление, финансовата устойчивост и източниците на финансиране представляват жизненоважни крайъгълни камъни за оперативната ефективност и устойчивост на неправителствените организации.

 

Анелия Митева, директор на КАТРО България представи темата за сътрудничеството на бизнеса и неправителствените организации като средство за сближаване на усилията, насочени към насърчаване на икономическото овластяване на бежанците и изпълнение на корпоративната социална отговорност на бизнес и за  икономическото развитие.

 

Олга Тончева, консултант към Български съвет за бежанци и мигранти представи темата за управление на информацията и анализ на данни за неправителствените организации, които подпомагат бежанци. Системите за управление на информацията улесняват организираното събиране, съхраняване и извличане на данни, което дава възможност на НПО да извлекат полезни изводи и разработят ефективни модели, от които да се ръководят  в  дейността си.

 

Интерактивната сесия в програмата на обучението даде възможност да се очертаят предложения и последващи действия в посока укрепване на капацитета и оптимизиране на работата на неправителствените организации  за интеграция и приобщване на бежанците, обвързано с процеса на социално и икономическо развитие на местно и социално ниво.

 

Събитието се реализира по проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците).

 

През месец октомври Българският съвет за бежанци и мигранти организира Регионално обучение за неправителствените организации, които работят с бежанци в Източна България. Обучението ще се проведе в гр.Варна. В случай, че сте представител на неправителствена организация, която работи или ще работи за интеграцията на бежанците и желаете да вземете участие в обучението можете да получите повече информация като се свържете с  нас по мейл bgrc@bulrefcouncil.org