На Национален форум за интеграция на бежанците (30 ноември 2021 г.) две български организации – Български съвет за бежанци и мигранти и Мулти култи колектив в партньорство с представителството на ВКБООН – започнаха съвместно разработване  на  Манифест за интеграция на бежанците в България.

 

Поставено беше началото на 6-месечен приобщаващ и съвместен процес, по време на който ще бъде разработен иновативен програмен документ. Този документ ще се използва като ключов инструмент за застъпничество на национално ниво и ще се състои от две части – обща част и част, съдържаща редица конкретни предложения в различните сфери на интеграция. Всички заинтересовани страни, включително самите бежанци, ще бъдат поканени да участват чрез серия от експертни срещи, както и онлайн консултации.

 

Документът ще подчертае водещата роля на държавата и местната власт, включително общините в системата за интеграция на бежанците. Манифестът ще представи модел, при който както бежанците, така и местните общности ще могат да се възползват от двупосочния процес на интеграция.

 

Манифестът за интеграция на бежанците ще обхваща всички ключови аспекти на интеграцията, групирани в четири области (както в методологията на проекта NIEM):

 

  1. Общи условия
  2. Правна интеграция
  3. Социално-икономическа интеграция
  4. Социално-културна интеграция

 

Очаква се Манифестът за интеграция на бежанците да бъде представен през май 2022 г. Той ще бъде разработен в рамките на проекта  „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците“, финансиран от ФУМИ на ЕС и проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН.