София, 28 април 2022 г. – Докато положителният отговор към украинските бежанци бележи повратна точка в отвореността към разселените лица на много държави-членки на ЕС, по-специално съседните на Украйна,  нов сравнителен доклад разкрива, че много държави са слабо подготвени  за тяхната дългосрочна политика за интеграция на бежанците.

Докладът, публикуван от Националния механизъм за оценка на интеграцията (NIEM), който наблюдава и измерва политиките за интеграция на бежанците в 14 държави-членки на ЕС – подчертава големите различия между държавите и техните политики в области като образование, заетост, жилища и други.

Докато някои държави постигат високи резултати, като Швеция (72,5 от 100), други, включително Унгария (32,8), Полша (36,9), България (37,1) и Румъния (38,5), се намират в другия край на спектъра.

Естествено, действащият режим на временна закрила за хората, бягащи от Украйна, има свой собствен набор от правни условия за интеграция, но много от показателите, включени в изследването, се отнасят до съществуващата по-широка инфраструктура за интеграция и до това дали правителствата прилагат цялостна стратегия за приобщаване на бежанците.

Докладът бележи стагнация — и в някои случаи дори отстъпление — в политическите рамки за интеграция на бежанците в няколко държави-членки на ЕС през последните две години. Важното е, че докладът предоставя на тези страни, включително и на приемащите голям брой украински бежанци, пътна карта  на конкретни стъпки, които могат да предприемат, за да прилагат  по-приобщаващи политики, които ще интегрират по-добре новите бежанци в техните общества.“ – Александър Волфхард, Заместник-директор на Групата за миграционна политика и съавтор на доклада.

 

Докладът посочва и връзка между държавите с по-приобщаващи интеграционни политики и благосъстоянието на бежанците по време на пандемията COVID-19, както и няколко други констатации.

 

Обобщение на основните констатации в доклада:

 – От последния сравнителен доклад за оценка на NIEM (представен преди две години) 14-те анализирани държави са постигнали малък или никакъв напредък

– Всъщност в много държави дори се наблюдава известно изоставане, по-конкретно в областта на пребиваването, жилищното настаняване и социалното осигуряване, въпреки че е отбелязан лек напредък в областта на гражданството, сътрудничеството, събирането на семействата,  езиковото обучение и социалната ориентация.

– В сравнение с действащите законови разпоредби относно пребиваването и равния достъп до права, всички държави се справят по-зле, когато става въпрос за активни политики в подкрепа на интеграцията, междусекторна координация и държавната подкрепа за гражданското общество и местните власти.

– По време на пандемията COVID-19 държавите с по-приобщаващи рамки на интеграционната политика имат по-благоприятни резултати по отношение на минимизирането на последиците от COVID-19 върху бежанците.

 

Пълният доклад е достъпен тук.   

 Допълнителни бележки:

  • Националният механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) е най-големият проект, ръководен от гражданското общество, който Европейската комисия е финансирала в рамките на Фонда убежище, миграция и интеграция (ФУМИ) и единственият транснационален проект на ФУМИ в областта на интеграцията.
  • Съавтори на доклада са Александър Волфхард, Кармине Конте и Синем Йълмаз от Групата за миграционна политика Migration Policy Group.
  • За допълнителна информация относно доклада може да се свържете с Richard Girling (comms@migpolgroup.com).
  • Превод на доклада с резултатите за България ще бъде разпространен допълнително. За информация niem.refugee-integration.bg