Целта е да се направи анализ на правната уредба, социалната политика и практика за подпомагане закрилата и интеграцията на уязвимите бежанци и да се обсъдят възможности за сътрудничество и партньорство.

Планираме в кръглата маса да участват експерти от Държавната агенция за бежанците при МС, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за хората с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Софийска община, както и от неправителствени и бежански организации.