Целта на семинара беше да се обсъдят успехи и предизвикателства на образователната интеграция на децата бежанци в България в съответствие на международните ангажименти и отговорностите на страната като държава-членка на Европейския съюз. Участниците в срещата имаха възможност да обменят опит и мерки за усъвършенстване на образователната интеграция на децата бежанци в системата на българското образование.

На семинара бяха представени учебници, учебни помагала, програми, тестове за обучението на децата бежанци, разработени по проекти на ВКБООН и на Европейски бежански фонд.

Участници в семинара бяха директори и учители от десет среднообразователни училища от и извън София, представители на Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат-София и неправителствени организации.