Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив представят на вашето внимание публикация на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) за Покана за представяне на предложения – Спортът като инструмент за интеграция и социално включване на бежанците (издание 2020 г.)

Информацията за България в EWSI се изготвя от Мулти Култи Колектив като национален координатор.

Мулти култи // Multi Kulti и Българският съвет за бежанци и мигранти са национални партньори по европейския проект Национален механизъм за оценка на интеграцията, който цели подобряване на резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. Проектът се изпълнява в 15 страни-членки на ЕС и ще създаде механизъм за цялостна оценка на интеграцията на бежанците, ще направи преценка на въздействието на промените на законодателството и политиките и ще идентифицира добри практики.

 

Повече информация за проекта >>>

 

Потенциалът на спорта като инструмент за социално включване е добре документиран. Спортните проекти допринасят за социалното включване на бежанците в приемащите общности, а възможностите, които тези проекти предоставят, са все по-добре приветствани в държавите-членки на ЕС. Тази подготвителна дейност е принос към усилия за постигане на  социално включване и по-добра интеграция на бежанците чрез спорт.

 

Чрез конкретни действия, насочени към интегриране на бежанците чрез спорт, очакваните резултати от тази подготвителна дейност ще включват:

  • Насърчаване на прякото ангажиране на бежанците и приемащите общности
  • Насърчаване на общоевропейски подход, увеличаване на потенциала на приемащите общности успешно да ангажират и интегрират бежанците чрез спорт

 

Очаквани резултати от проекта:

  • Организирайте спортни дейности за бежанци
  • Популяризиране практикуване на спорт и физическа активност от бежанците
  • Насърчаване сътрудничеството между бежанци и приемащи общности в организацията на спортни дейности

 

Общият бюджет, предназначен за съфинансиране на проекти по настоящата покана за представяне на предложения, се оценява на 1,650,000 EUR. Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на съфинансиране от 80% от допустимите разходи. Безвъзмездните средства ще варират от минимум 200 000 EUR до максимум 300 000 EUR на проект, а Европейската комисия очаква да финансира приблизително 6 предложения (т.е. да подпише 6 споразумения за безвъзмездно финансиране за 275 000 EUR средно).

 

Крайният срок за подаване на предложения  е 1 юни 2020 г. в 12:00 часа (обяд) брюкселско време.

 

За цялата информация относно изискванията и приложенията, моля, посетете уебсайта за покана за предложения.