Гражданските организации, работещи на местно ниво играят значителна роля за подкрепата на бежанците в спешни ситуации, както и за тяхната дългосрочна интеграция в българското общество. Капацитетът на тези организации, до каква степен участват в процеса на застъпничество и правене на политики, както и механизмите за тяхното финансиране варират значително. Поради важната роля на местните организации и  организациите от украинската общност за подпомагане на бежанците от Украйна, перспективите за развиване и разширяване на конструктивен диалог, сътрудничество, партньорство и застъпничество в сферата на интеграцията се увеличава.

Подкрепата за укрепване на професионализма на организациите в тази сфера е важна за тяхното развитие и устойчивост. С  такава цел Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ), Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците – Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) и Мулти култи организираха „Академия за професионален граждански сектор: Управление, финансова устойчивост и участие в застъпничество на  неправителствените организации“. Академията е част от стратегическите усилия на БСБМ и ВКБООН за децентрализирано развитие на капацитета на местните организации и организациите, водени от бежанци за интеграция на бежанците и възможностите, които интеграцията поражда за социално и икономическо развитие на местно ниво.

В Академията за професионален граждански сектор участваха повече от 20 представители на местни организации, които бяха детайлно запознати с целеполагането, правните изисквания при управлението на неправителствени организации и със създаването на план за развитие и устойчивост. По време на академията бяха разгледани въпроси, свързани с разработване и изпълнение на проекти, както и аспекти на финансирането, финансовата устойчивост и работата с донори и дарители. Академията постави акцент върху инструментите за гражданско участие  и  застъпничество, както и върху развитието на коалиции и партньорства с други организации в системата на гражданския сектор.