Българският съвет за бежанци и мигранти проведе годишно Oбщо събрание на 19 март 2018 г.

В дневния ред бяха включени представяне на: Отчет за работата на Съвета през 2017 г., Финансов отчет за същия период и приемане на План за работа през 2018 г.