Българският съвет за бежанци и мигранти проведе годишно Oбщо събрание на 21 март 2019 г.

В дневния ред бяха включени представяне на: Отчет за работата на Съвета през 2018 г., Финансов отчет за същия период и приемане на План за работа през 2019 г.