БСБМ поема задължението да извършва застъпническа дейност по отношение интеграцията на лицата, получили международна закрила в България. Тази цел ще бъде постигната чрез: застъпничество за преодоляване на съществуващите пропуски в сътрудничество с българските институции и съответните заинтересовани страни, а така също и лобиране за изменение на съответното национално законодателство и прилагането на съществуващите разпоредби.

Целта на проекта е да допринесе за решаването на трите основни задачи за 2016 г.:

  • По-нататъшно изграждане на системата за интеграция на бежанците;
  • Подобряване на условията за интеграция: достъп до жилищно настаняване, здравни грижи, образование и събиране на семейства на лицата, получили международна закрила;
  • Социална закрила и интеграция на непридружените деца.