Нашите членове

Български съвет за бежанци и мигранти е сдружение на организации с дългогодишен опит и професионална компетентност, с възможности за въздействие и подкрепа на социалната трансформация на българското общество за осигуряване на ефективна закрила и интеграция на бежанците и мигрантите.

Български Червен Кръст

бул.“Джеймс Баучер“ 76
1407 София
уеб сайт: www.redcross.bg

Национален съвет
Тел. 02 81 64 703
Факс: 02 81 64 611
secretariat@redcross.bg

Бежанско-мигрантска служба
Тел. 02 81 64 702
Факс: 02 81 64 611
m.stoyanova@redcross.bg

Български Хелзински Комитет

уеб сайт: www.bghelsinki.org

Централен офис
ул. „Върбица“ № 7, София 1504
Тел./факс: 02 94 34 876
bhc@bghelsinki.org

Програма за правна защита на бежанци и мигранти
ул. „Узунджовска“ № 1, София 1000
Тел./факс: 02 98 13 318
refunit@bghelsinki.org

Каритас България

ул. „Оборище“ 9, София 1504
уеб сайт: www.caritas-bg.org

Национален офис
Тел.: 02 94 41 858
Факс: 02 94 61 133
communications@caritas-bg.org

Миграционна служба
Тел.: 02 94 41 858
факс: 02 94 61 133
communications@caritas-bg.org

Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти

уеб сайт: www.airm-bg.org
ул. „Ламби Кръстев“,
бл. 113, вх. А, ап. 6,
София 1517
GSM: 088 83 04 180
Факс: 02 98 99 722
airm@airm-bg.org

Съвет на жените бежанки в България

уеб сайт: crw-bg.org
ул. „Екзарх Йосиф“ 95
София 1000
GSM: 0878 136 231
office@crw-bg.org

Членство

Член на Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) може да бъде всяка организация с нестопанска цел, която е осъществявала дейност най-малко три години в областта на убежището и миграцията. Приемането на член става въз основа на мотивирано писмено заявление с приложени документи за наличието на изискванията по чл.6, ал.1 от Устава. Кандидатите трябва да представят най-малко две препоръки от организация член. Кандидатурата се гласува от Общото събрание с обикновено мнозинство.

Сдружението има два вида членове:
Организация член – всяка неправителствена организация, която отговаря на изискванията за членство, може да кандидатства и да бъде приета за член, и

Почетни членове – за почетни членове могат да бъдат номинирани физически лица със значим принос в областта на защита правата на човека и правата на бежанците.