На 30 ноември 2021 Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти Култи колектив и  Върховния комисариат на ООН за бежанците проведе традиционния годишен национален форум по въпросите за интеграцията на бежанците на тема „Съвместно пишем новите истории на интеграция на бежанците“. Това е времето и мястото, в което заедно с държавните институции, общинските администрации, неправителствените и гражданските организации, бизнеса и самите бежанци, правим преглед на постиженията си за изминалата година, поставяме важни въпроси за бъдещите дейности и изграждаме нови взаимовръзки и партньорства.

 

В първата част на Форума бяха представени успешни истории за интеграция на бежанците. Участниците погледнаха назад в изминалата година – към истории на отдаденост, професионализъм и творчество от страна на всички участници – самите бежанци, отговорните институции, гражданските организации, бизнеса. Достойни истории, в които има и успехи, и трудности,  но и празнуване, признание и човечност. Поглеждането назад изведе най-важните уроци на изминалата година и предложения за бъдещи инициативи и дейности.

Във втората част на Форума участниците погледнаха напред – към бъдещето на интеграцията на бежанците в България и визията ни за развитие на системата за интеграция. Представена беше идеята за разработване на програмен документ„Манифест за интеграция на бежанците в България“ , основан на сътрудничество и взаимна подкрепа между  заинтересованите страни, който да спомогне за проправяне пътя към работеща държавно ръководена интеграционна система в максимална полза както за бежанците, така и за приемащите общности. Форумът даде официално начало  на процеса на създаване на “Манифест за интеграция на бежанците в България”,  в чието разработване ще участват всички заинтересовани страни.

Събитието се проведе в рамките на проект „Застъпничество за интеграция ан бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците“,  финансиран от ФУМИ на ЕК.