На 18 ноември 2020 Българският съвет за бежанци и мигранти в партньорство с ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците и Мулти култи колектив проведе национален форум „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“. В събитието взеха участие представители на международни организации, държавни органи и публични институции, общински администрации, частен сектор и неправителствени организации. Събитието предостави форум за споделяне на натрупания опит, поетите ангажименти и перспективите в отговор на предизвикателствата за закрилата и интеграцията на бежанците в контекста на пандемията. Дискутирани добри практики, поуки и изводи за справяне със ситуацията . В програмата бяха включени теми относно  международните и национални измерения на пандемията относно закрилата и интеграцията на бежанци, представени от д-р Михаил Околийски от офиса на Световната здравна организация в България, д-р Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор и Сузане Клинк от Бюрото за Европа на ВКБООН. Представен беше и българският отговор и опит на неправителствените организации от страна на Мариана Стоянова – ръководител на Бежанско мигрантската служба на БЧК, Иван Черешаров – ръководител на отдел „Миграция и интеграция“ в Каритас София, както и опита в сферата на образованието, представен от Станислав Георгиев от Регионалното управление по образование София. Ролята и опита на частния сектор бяха представени от Анелия Димитрова от Катро България. Д-р Сагър Ал-Анези от Бежанския консултативен съвет при ВКБООН фокусира вниманието върху организациите на бежанците и тяхната роля за  отговаряне на на предизвикателствата. Д-р Ваня Иванова говори за ролята на сътрудничеството с академичната общност за изграждане на подкрепяща среда за закрила и интеграция на бежанците. Българският съвет за бежанци и мигранти представи Сборник материали „Закрила и интеграция на бежанци в контекста на COVID-19“ подготвен и издаден  за форума.

Събитието се организира в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от представителството в България на Върховния комисариат за бежанците на ООН и проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците“, финансира от Фонд Убежище, миграция и интеграция на Европейската комисия.