На 11 юни Български съвет за бежанци и мигранти съвместно с Върховния комисариат за бежанците към ООН и Община Пловдив организира национален семинар на тема „Възможности за финансиране на интеграция и градско развитие” по повод световния ден на бежанеца.

Събитието предостави форум за диалог между различните заинтересовани страни на национално и местно ниво, които участват пряко или непряко в процеса на интеграция на бежанците в България.

По време на семинара беше направен обзор на правната рамка и ролята на основните действащи страни, като специално внимание беше обърнато на съществуващите форми за финансиране на мерки за интеграция на бежанци.

На семинара бяха представени добри практики за взаимодействие между общини, неправителствени организации и частен сектор за подпомагане на процеса на интеграция на бежанци в България.

  Програма