Напредъка на България, като нова страна участваща в програмата за презаселване на бежанци през 2018 и 2019 година е представен в най-новите инфо графики на мрежата SHARE, координирана от Международната католическа комисия за миграцията (ICMC), както и приноса на Български съвет за бежанци и мигранти и Български Червен кръст. Фокус e поставен също и върху доброволното приемане и интеграцията на лицата от страна на общини и райони на общини.