Младежите бежанци са изправени пред множество предизвикателства в усилията да се интегрират в приемните общества. Тези предизвикателства включват езикова бариера, трудно интегриране в образователната система, както и на пазара на труда,. Изключването на млади бежанци от социално, икономическо и политическо участие може да има отрицателни последици за тяхното благосъстояние, психично здраве и бъдещи перспективи. Следователно приобщаването на младите хора е жизненоважно за тяхната интеграция и социалното сближаване на приемащото общество.

Включването на младежите може да приеме различни форми, включително участие в процесите на вземане на решения, достъп до образование и професионално обучение и участие в спортни и културни дейности. Тези дейности предоставят на младите бежанци възможности да общуват с други младежи, да развиват уменията си и да изграждат своята увереност и чувство за принадлежност. Освен това приобщаването на младите хора насърчава взаимното разбирателство и толерантността между бежанците и приемащите общности, което е от съществено значение за социалното сближаване.

Младежкото участие е основен компонент на демокрацията, социалното развитие и овластяването на общността. Ангажираността на младите хора в процесите на вземане на решения и дейностите на общността може да доведе до положителни резултати, включително повишена гражданска ангажираност и социално включване.

Участието на младите хора може да насърчи също и развитието на лидерство. Когато младите хора получат възможност да участват в обществени дейности, те развиват лидерски умения като комуникация, решаване на проблеми и работа в екип. Тези умения са от решаващо значение за личното и професионално развитие и могат така също да подготвят младите хора за бъдещи лидерски роли в тяхната общност.

Младежкото участие може да насърчи социалното приобщаване, като даде на младите хора глас и платформа за изразяване на техните мнения и идеи. Когато младите хора са включени в процесите на вземане на решения, те се чувстват ценени и уважавани, което може да помогне за намаляване на социалното изключване и насърчаване на чувството за принадлежност. Освен това участието на младите хора може да помогне за преодоляване на пропастта между различните поколения, култури и общности, което води до по-голямо социално сближаване.

Младежкото участие може да бъде разглеждано и като иновация за интеграцията на бежанците. Инициативите създадени от български младежи и младежи бежанци могат да отговорят на редица предизвикателства, свързани с интеграцията, които да бъдат от полза също и на местните общности.

 

Лаборатория за младежко сътрудничество за интеграция на бежанците

През месец март Българският съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Върховния комисариат на ООН за бежанците проведе лаборатория за младежко сътрудничество в Пловдив с участието на представители на местни и регионални младежки организации от цялата страна, както и на младежи бежанци. Събитието беше организирано по методологията Отворено пространство с участието на Open Space Collective, за да направи възможно младежите да споделят своя опит за младежкото включване и за това как могат да бъдат създадени или адаптирани инициативи за интеграцията на бежанците младежи.

Лабораторията за младежко сътрудничество е  част от стратегическите усилия на Български съвет за бежанци и мигранти за създаване на мрежа от приобщаващи бежанците младежки общности.

Препоръки за успешно младежко включване за успешна интеграция:

Младежите бежанци трябва да участват в процеса на вземане на решения и съдаването на младежки проекти. Това може да включва създаване на младежки съвети и консултативни комитети и осигуряване на обучение и подкрепа на младите хора за ефективно участие.

Значението на неформалното образование за интеграцията на младежите бежанци е ключово. Освен достъпа до формално образование, младежите бежанци трябва да имат достъп и до неформално образование, както и гражданско образование, което да им предоставя уменията и знанията, от които се нуждаят, за да се интегрират и да допринесат за приемащото общество.

Трябва да бъдат създавани повече младежки пространства в покрепа на местните младежи и младежите бежанци. Общностите трябва да създадат безопасни пространства за млади бежанци, за да си взаимодействат, учат и социализират. Тези пространства трябва да бъдат приобщаващи, недискриминационни и да предоставят възможности на младите хора да изразяват себе си свободно.

Спортните и културни дейности могат да сближат младите бежанци и приемащите общности, насърчавайки взаимното разбирателство и толерантност. Политиците и практиците трябва да подкрепят създаването на спортни клубове и културни събития, които да насърчават участието на младите хора.