На 8 и 9 юни Български съвет за бежанци и мигранти  в партньорство с Мулти Култи колектив, Представителството на ВКБООН и Асоциация за развитие на София проведе Информационна среща за общини: Интеграция на бежанците на местно ниво.  Срещата беше организирана в град Пловдив и в нея взеха участие екперти от общини от цялата страна, както и неправителствени организации, заявили желание за обмен на опит и партньорство с общини и структури на местното самоуправление. В събитието участва и НЛ Нарасимха Рао – новия представител на ВКБООН в България, който представи глобални аспекти по въпроси, свързани с бежанците, и интеграцията като възможност за социално и икономическо развитие на местно ниво.

 

Срещата предостави форум за представяне на тенденциите в  политиката на Европейския съюз за интеграция на бежанците и прилагането им на местно ниво и ролята на националните и местни власти за сътрудничество и развитие. Програмата на срещата включваше представяне политиката на Столична община в сферата на миграцията и интеграцията на бежанците в партньорство с Асоциацията за развитие на София. Програмата даде възможност да бъде  представен опита  и изградената добра практика на Български Червен кръст за съвместно изпълняване на проект за интеграция на бежанци, съвместно с Район ,,Витоша“ и Район „Оборище“ на Столична Община. Представени бяха и възможности за европейско финансиране на програми, проекти и дейности за интеграция.

 

Събитието беше организирано в рамките на изпълнението на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците“, финансиран от ФУМИ на ЕС.