На 2 юни 2022 Българският съвет за бежанци и мигранти, Представителството на ВКБООН в България и Асоциацията за развитие на София организираха Информационна сесия Интеграция на бежанците от Украйна на територията на Столична община.

Районните и общинските администрации в страната трябва да поемат инициативата и да участват в създаването на работещи механизми за подпомагане социалното приобщаване и интеграцията на бежанците от Украйна.  Това е един от основните изводи от проведената дискусионна среща на районните администрации в Столична община с представители на Министерски съвет, Държавната агенция за бежанците, областната управа на София и неправителствени организации. В срещата се включиха г-жа Красимира Величкова, съветник на вицепремиера Калина Константинова, г-н Цветелин Софрониев, заместник областен управител на София, г-жа Венера Милова, секретар на Столична община. Бяха обсъдени възможности за създаване на дневни центрове за деца през лятото, за организиране на курсове по български език,  подпомагане на трудовата заетост, жилищното настаняване и др. Средносрочно и дългосрочно планиране на логистични вериги,  ресурсна обезпеченост на общинските и областните структури, сътрудничество с гражданския сектор са ключови фактори за успешното управление на подобни кризи в бъдеще.

Срещата беше  организирана в рамките на изпълнението на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията“, финансиран по ФУМИ на ЕС.