Кои сме ние?

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е създаден през 2005 г. от Български Червен кръст, Български хелзинкски комитет и Каритас България като платформа на тяхната дейност по въпросите на бежанската и миграционната политика, закрилата и интеграцията на бежанците и мигрантите.

През 2007 за член на БСБМ беше приета и Асоциацията за интеграция на бежанци и мигранти.

БСБМ е сдружение на организации с дългогодишен опит и професионална компетентност, с възможности за въздействие и подкрепа на социалната трансформация на българското общество за осигуряване на ефективна закрила и интеграция на бежанците и мигрантите.

Визия

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) се стреми към създаването на справедлива и ефективна система за закрила на бежанците и управление на миграционните потоци, с активната роля на гражданското общество.

Политиката и практиката по закрилата, приемането и интеграцията на бежанците и мигрантите в България се основава на общопризнатите международни принципи и стандарти за зачитане правата и достойнството на човека.

Мисия

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) работи за установяване на трайната роля на организациите на гражданското общество в системата за закрила, приемане и интеграция на бежанците и мигрантите в България.

БСБМ цели изграждането на система, в която всеки да може свободно да участва във всички сфери и дейности на българското общество, основано на принципите на равенство, защита от дискриминация и толерантност.

БСБМ развива и укрепва сътрудничеството и партньорството между държавните институции, органите на местното управление и неправителствените организации за осигуряване на правна и социална защита на бежанците и мигрантите.

БСБМ насърчава междукултурния диалог, толерантността и недискриминацията към бежанците и мигрантите.

Принципи

Спазване и гарантиране на човешките права и свободи

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) приема правото на всеки човек да получи закрила от преследване заради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група, политически възгледи или дейност в защита на международно признати права и свободи като израз на международната закрила за гарантиране на основните човешки права и свободи.

Защита от 
дискриминация

БСБМ отстоява принципа на недопускане на дискриминация. Бежанците и мигрантите имат право на зачитане на тяхното достойнство, на справедливо отношение и защита на всички други права, признати от националното и международно право.

Зачитане на етническото
и културно многообразие

БСБМ застава зад принципа, че всички хора имат правото да запазват своята етническа, езикова и религиозна идентичност и подкрепя политика, която признава и защитава съществуването на тази идентичност като единствен ефективен подход за развитието на многообразно общество.

Партньорство и
сътрудничество

БСБМ застъпва принципа на сътрудничество и конструктивен диалог с държавните органи и институции и с неправителствените организации като единствено възможен метод за намиране на трайни и справедливи решения за бежанците и мигрантите.

Прозрачност

Дейността на БСБМ е организирана на принципа на прозрачността и правото на организациите-членове да участват пълноправно в процеса на вземане на решения, наблюдение и оценка, което гарантира легитимността в управлението на организацията.

Структура

Общо събрание

ОБЩО СЪБРАНИЕ – Общото събрание се състои от отделни представители на всички членове на сдружението. По устав отделните представители са лицата, които ръководят организациите-членове. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

Настоящи представители по устав:

Красимир Кънев

Председател на Български Хелзинкски Комитет

Христо Григоров

Председател на Български Червен Кръст

Монсеньор Румен Станев

Председател на Каритас България

Вера Захариева

Президент на Асоциацията за интеграция на бежанци и мигранти.

Управителен съвет

Членовете на Управителния съвет се номинират от Общото събрание. Член-учредителите са мандатно представени в Съвета. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Настоящи представители по устав:

Вера Захариева

Президент на Асоциацията за интеграция на бежанци и мигранти

Емануил Паташев

Генерален секретар на Каритас България

Илиана Савова

Директор „Правна защита на бежанци и мигранти“, Български хелзинкски комитет.

Нела Вампорова

Ръководител Бежанско-мигрантска служба, Български червен кръст.

Председател на Управителния съвет

Избира се от Общото събрание да представлява и ръководи Българския съвет за бежанци и мигранти между заседанията на Управителния съвет.

Кина Събева

Настоящ председател

Предишни длъжности: 1996 – 2005 Програмен директор ВКБООН; 1995 – 1996 Ръководител Бежанско-мигрантска служба, БЧК

Илиана Савова

Настоящ секретар

Секретар на Управителния съвет

Избира се от Общото събрание да подпомага дейността на председателя и Съвета.

Елица Секулова

Настоящ финансово-административен сътрудник