Отговорността за политиките за интеграция е преди всичко на държавите-членки. ЕС е създал голямо разнообразие от мерки за стимулиране и подкрепа на националните, както и на регионалните, местните власти и гражданското общество в техните усилия за насърчаване на интеграцията. Настоящият план за действие предлага конкретни действия, дава насоки и очертава финансирането на инициативи, предназначени да осигурят включване за всички.

Основните действия включват:

▪Приобщаващо образование и обучение от ранна детска възраст, висше образование, съсредоточено върху по-лесното признаване на квалификациите и продължаване на изучаването на езици, с подкрепата от фондовете на ЕС.

▪Подобряване на възможностите за заетост и признаване на уменията, за да се оцени изцяло приносът на мигрантските общности, и по-специално на жените, и да се гарантира, че те са подкрепени, за да разгърнат пълния си потенциал. ЕК ще работи със съответните заинтересовани страни за насърчаване на интеграцията на пазара на труда, подкрепа за предприемачеството и улесняване на работодателите да разпознават и оценяват уменията.

▪Насърчаване на достъпа до здравни услуги, включително психично здраве, за хора с мигрантски произход. В допълнение към специалното финансиране от ЕС, планът за действие се стреми да гарантира, че хората са информирани за техните права и признава специфичните предизвикателства, пред които са изправени жените, особено по време и след бременността. Планът за действие също така подкрепя държавите-членки за обмен на най-добри практики.

▪Достъп до адекватни и достъпни жилища, финансирани чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейски социален фонд плюс (ЕСФ +), Фонд за убежище и миграция (AMF) и Invest EU, както и обмен на опит на местно и регионално ниво относно борба с дискриминацията на жилищния пазар и сегрегация.

 

Какво ново:

▪Документът се основава на успешния план за действие за 2016 г., насочен към същите основни области на интеграция.

▪Обхватът му се разширява, за да включи интеграцията на граждани на ЕС с мигрантски произход, в допълнение към граждани на трети страни (ГТС).

 

Настоящият план също така поставя допълнителен акцент върху:

▪Осигуряване на включване за всички, включително чрез целенасочена и съобразена подкрепа.

▪Подобряване участието на мигрантите, включително чрез неотдавнашното създаване на експертна група за възгледите на мигрантите в ЕК.

▪Интегриране на пола и включване на жените.

▪Изграждане на повече партньорства с различни заинтересовани страни в сферата на интеграцията.

▪По-тясно сътрудничество с регионалните и местните власти.

▪Повече акцент върху дългосрочната интеграция, включително чрез финансиране.

 

Документа е наличен онлайн.