Целта е да се предостави възможност за обсъждане на всички аспекти на идентификацията на уязвими лица, търсещи и получили международна закрила – дефиниция, идентификация, насочване и проследяване. Намерението е, след кръглата маса, да се изготвят предложения за унифициране на определението „уязвими лица, търсещи и получили международна закрила“, да се очертаят възможностите на всяка от организациите да участва в процеса и да се изведат проблемните области и предизвикателства при изготвянето на Национален механизъм за идентификация на уязвими лица, търсещи и получили международна закрила.

За участие във форума са поканени представители на Главна дирекция „Гранична полиция“ и дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната плитика, Министерството на здравеопазването, Националната комисия за борба с трафика на хора, Агенцията за социално подпомагане, Агенция за хората с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Български Червен кръст, Център за подпомагане на хора, преживели изтезание-АСЕТ, Фондация „Център Надя“, Съвет на жените бежанки.