Представяме на вашето внимание най-новата публикация на Български съвет за бежанци и мигранти – сборника „Добри практики на сътрудничество за интеграция на бежанци в ЕС“.

 

 

 

 

Изтеглете в PDF

 

 

 

 

Изданието е разработено по проект, финансиран от Върховния комисариат за бежанците на ООН. Настоящият сборник е продукт от проучване на опита в страни от Европейския съюз.

 

Сборникът е компилация и представя примери на ползотворно сътрудничество по проекти и дейности за интеграция на бежанците. Информацията и снимковият материал са събрани от публично достъпни източници.

 

Представените добри практики могат да бъдат използвани като отправна точка при планиране и кандидатстване по европейски фондове и програми, достъпни както на национално, така и на европейско ниво.

 

Сборникът включва проекти и инициативи, които са доказано успешни, устойчиви и биха могли да бъдат репликирани. Публикуването им цели да насърчи обмена на знания и идеи за сътрудничество и партньорство за интеграция на бежанците между всички заинтересовани страни, включително експерти, практици и бенефициенти.

 

Ръководен принцип на БСБМ при подбора на добрите практики е тяхното реализиране и прилагане да бъде от полза както за бежанците, така и за местното население.