На 21-23 април в Бургас Българският съвет за бежанци и мигранти проведе  второ обучение  „В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ  – Работни практики при преподаването на български език като чужд на възрастни лица, търсещи убежище и бежанци“. Обучението е  организирано по проект „Застъпничество за интеграцията на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН.

Събитието е част от усилията на БСБМ да допринесе за повишаване на качеството и резултатността на преподаването на български език на бежанците като предпоставка за тяхната реална интеграция. То е продължение на форума „Преподаване на български език като чужд“: Ролята на институциите и предизвикателствата пред практиците“, организиран от БСБМ в партньорство с ВКБООН и УНИЦЕФ през ноември 2022.

Обучението на обучители е отговор на желанието и препоръките на учителите по български език на възрастни бежанци за споделяне на опит, знания и добри практики.

Основната цел на обучението е да се повиши качеството на преподаване на български език като чужд за търсещите закрила и бежанците, за да се улесни тяхната адаптация, приобщаване и интеграция в българското общество.

Програмата на обучението  е насочена към две основни задачи: да запознае  преподавателите с успешни практики в преподаването на български език като чужд за търсещи убежище и бежанци, и да осигури форум за обмяна на експертни знания, умения и опит на участниците.

Програмата беше осъществена от водещи специалисти в обучението по български език на лица, търсещи закрила и бежанци.

Радост Събева и Радослава Загорова представиха спецификите на преподаването на български като чужд и  спецификата на обучението на бежанци; влиянието върху  учебния процес на работата в групи; ролята на комуникативния подход в обучението; стъпки и елементи на урока; езикови дейности, активности и игри в обучението.

Владислав Дамянов представи преподаването чрез сугестопедия и десугестопедично обучение – наука, методика, практически съвети и  демонстрации  на сугестопедичен урок по български език.

Обучението включваше презентации на лекторите, уроци и работа в групи.

Всички участници бяха насърчени да споделят предизвикателства и успехи от своята работа, да направят коментарии по темите и да изготвят препоръки за по-нататъшни действия.

Участниците в обучението направиха интересни предложения за последващи дейности, които да допринесат за повишаване на резултатността на преподаването на български език на бежанци. Препоръките включват допълнителни обучения на обучителите по конкретни теми : граматика, лексика, кроскултура; интерактивни форми, методи и подходи в обучението; мотивация на курсистите и др.

Лекторите направиха предложение, като естествено продължение на обучението, да се направи Творческа работилница, в която да има: а. теоретична част, включваща полезни теми като управление на стреса, социолингвистика, обучение по валдорфската система и  прилагане на идеи от тази система в обучението на бежанците и б.практическа част, която да представя начини на преподаване на тежки граматични единици: аспект на глагола, дателни и винителни форми на личните местоимения, определителен член, сложните глаголни времена.

Друго интересно предложение на лекторите, аргументирано със споделена от учителите необходимост, е да се напише и издаде „Сборник от тестове в помощ на учителя по български език на бежанци“. Сборникът трябва да включва разширени диалози и текстове по разглежданите теми в учебниците А2, Б1. Сборникът трябва да е насочен  към учителите, които работят с по-високи нива.