Обучението на новите членове на Бежанския консултативния съвет „Въведение в международната закрила“ беше организирано на 30 август. По време на обучението новите членове на БКС бяха запознати с общата тема за международната закрила и нейния глобален и национален контекст, както и с правната рамка, предизвикателствата и добрите практики. В допълнение основните аспекти на комуникацията и сътрудничеството с бежанските общности бяха широко представени и обсъдени заедно с Проучването на лицата, търсещи и получили  международна закрила по възраст, пол и принадлежност към социална група (AGD PA). Особен акцент беше поставен върху водените от бежанци инициативи, ръководената от бежанците платформа www.rumofree.org и участието на бежанците в процеса на застъпничество.