Втори брой на академичния бюлетин за 2023 г. представя изследвания в две направления – интеграция на търсещите и получилите закрила в България с фокус образователна интеграция и ситуацията на получили временна закрила разселени лица от Украйна в Полша. Първата статия застъпва тезата за местната власт като значим посредник и актьор в процеса на интеграция на бежанците в България. Следващите две статии се фокусират върху образователната интеграция, от една страна, през призмата на нуждата от преосмисляне професионалнопедагогическата подготовка на учителите в контекста на образователната интеграция на децата бежанци през компетентностния подход, а втората, представяща две иновативни образователни практики (Диалогично (литературно) четене и Четящи приятели), които биха подпомогнали децата бежанци за развиване на техните образователни постижения, чувството за принадлежност и повишаване на благосъстоянието на всички деца. Последният текст в броя представя повече информация за мерките относно приема и интеграцията на разселените лица от Украйна в Полша.

 

 

Изтегли в PDF  Summary in English  Обратна връзка  Други издания