Целта на семинара беше установяване на диалог между частния сектор, държавните институции и бежанската общност в България за потенциално сътрудничество по темата за заетостта. Независимо, че на работната среща бяха разгледани предизвикателствата и проблемите, фокусът беше поставен върху потенциала за сътрудничество с цел подпомагане на развиващите се бизнес отрасли в България чрез привличане на бежанците на трудовия пазар.

Обсъдени бяха следните въпроси: „Какво трябва да се направи, за да могат бежанците да придобият необходимите умения, с които да отговарят на нуждите от работна сила в България?“ и “ Как бизнесът може да се включи в създаването на успешни политики по заетостта?“