Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България (ВКБООН) и Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) организираха конференция „Партньорство за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България“, която се проведе на 16 декември 2014 г. в Гранд хотел София, ул Гурко № 1, гр. София.

Целта на конференцията беше, с оглед на перспективите за следващите години и на основата на съществуващите стратегически документи, законодателство и практика, да се обсъдят мерки, дейности и партньорствa за подобряване качеството и ефективността на системата за интеграция на бежанците в България.

В конференцията участваха предствители на държавните институции, членове на Националния съвет по миграция и интеграция към министъра на труда и социалната политика, определени от тях експерти, представители на органите на местното самоуправление, международни организации и НПО.