Семинарът се проведе по проект на Върховния комисариат на ООН за бежанците.

Целта на семинара беше да набележи постиженията и идентифицира новите предизвикателства по достъпа до медицинска помощ за лицата, търсещи или получили международна закрила в Република България в рамките на последната година.

Срещата даде възможност на експертите да продължат конструктивния диалог от миналогодишния семинар, посветен на същата тема, който се проведе на 31 март 2015 г. Идентифицираните нови предизвикателства бяха дискутирани в светлината на възможности за тяхното преодоляване.

Участниците обмениха добри практики и набелязаха стъпки за усъвършенстване достъпа до здравни грижи и включването на лицата, търсещи или получили международна закрила в системата на българското здравеопазване.

За участие бяха поканени експерти от Министерството на здравеопазването, Държавната агенция за бежанците при МС, Дирекция „Миграция“ на МВР, Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР, Националната здравноосигурителна каса, Националния осигурителен институт, Националната мрежа на здравните медиатори, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, Българския лекарски съюз, регионални структури, както и представители на неправителствени организации, които работят с бежанци.