Представяме на вашето внимание Академичният портал, посветен на принудителната миграция, имащ мисията да обедини „под един покрив“ всички постижения по темата за бежанците на научната общност в България. Това виртуално пространство има за цел да служи на все по-широката мрежа от учени, които изследват различни аспекти на принудителната миграция и убежището, като им предоставя актуална информация за академични проекти, публикации, резултати от проучвания, новосъздадени програми и курсове, студентски инициативи и др. Порталът е и своеобразен мост за диалог и трансфер на знание между изследователите и организациите, които работят на терен с търсещи и получили закрила лица в България. Академичният портал е и българският отговор на поставената цел в Глобалния договор за бежанците от 2018 г. за изграждането на „глобална академична мрежа за бежанци, други принудително разселени лица и лица без гражданство […], за да бъдат подкрепени научни изследвания, обучение и стипендии, които водят до конкретни резултати […]“