Интеграцията на бежанците е динамичен и сложен двупосочен процес, който изисква усилия от всички участващи страни, както от държавните органи и публични институции, които са ангажирани със закрилата и интеграцията на бежанците така и готовност от страна на бежанците да се адаптират към приемащото общество, Процесът на интеграция е сложен и продължителен, с различни, но свързани правни, икономически, социални и културни компоненти. Всеки от тях е от решаващо значение за способността на бежанците да се интегрират успешно като равноправни членове на приемащата култура.

Интеграцията на бежанците носи потенциал за социално и икономическо развитие.  Изграждането на устойчива  система за интеграция на бежанците налага развитие на капацитета на институциите и организациите, ангажирани с процеса, както и укрепване на партньорството между тях.  На 30 ноември  Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) в партньорство с Държавната агенция за бежанците при МС (ДАБ) и  Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) организира експертна сесия с фокус върху практически стъпки за разширяване и подобряване на интеграционните дейности в центровете на ДАБ.

Председателят на ДАБ Мариана Тошева представи предизвикателства и нужди на агенцията и формулира предстоящите приоритети. Участниците във форума дискутираха  достъпа до образование, трудова заетост и обучението по български език на търсещите закрила лица, настанени в Регистрационно приемателните центрове. Основни презентации по темите направиха  Янита Манолова, заместник председател на ДАБ, Станислав Георгиев, представител на  Регионално управление на образованието, Тонка Караиванова, представител на  Агенция по заетостта и Захари Стоилков, ДАБ.  По време на дискусиите бяха предложени и обсъдени стъпки и начини за преодоляване на споделените предизвикателства. Подчертани бяха значението и необходимостта от по-добро междуведомствено сътрудничество и разширяване на партньорството с неправителствените организации.

Форумът е част от усилията на Български съвет за бежанци и мигранти да способства за развиване на  капацитета и укрепване на сътрудничеството на заинтересованите страни  за интеграция на бежанците, обвързана с възможности за социално и икономическо развитие на национално и местно ниво.  Събитието е част  от проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН.