Визия

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) се стреми към създаването на справедлива и ефективна система за закрила на бежанците и управление на миграционните потоци...

Мисия

БСБМ цели изграждането на система, в която всеки да може свободно да участва във всички сфери и дейности на българското общество, основано на принципите на равенство...

Принципи

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) приема правото на всеки човек да получи закрила от преследване заради своята раса, религия, националност, принадлежност към...

Кои сме ние?

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е сдружение на гражданското общество, което работи в областта на убежището и миграцията в България.

БСБМ е платформа за застъпничество, лобиране и фондонабиране за закрилата, приемането и интеграцията на бежанците и мигрантите в България.

БСБМ работи за укрепване на сътрудничеството между държавните институции и неправителствените организации по въпросите на националната бежанска и миграционна политика и практика.

БСБМ има за своя задача по-нататъшното развитие на отношенията между неправителствените организации на основата на общи принципи и ценности, разпределение на функциите и отговорностите.

Основната цел на БСБМ е засилване ролята на гражданското общество за формиране на равноправна и справедлива национална и европейска политика и практика по убежището, миграцията и интеграцията.

Проекти

От основаването си Български съвет за бежанци и мигранти осъществява проекти свързани с развитие на капацитета на структурите на гражданското общество в сферата на международната закрила, миграцията и интеграцията.

UNHCR.logo.1

ПРОЕКТ – Застъпничество за интеграция на бежанците в България, финансиран от ВКБООН

ПРОЕКТ – Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM), съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз

Refu'In Иновативен инструментариум за интеграция на бежанци, финасиран по Еразъм+

Нашите членове

Български съвет за бежанци и мигранти е сдружение на организации с дългогодишен опит и професионална компетентност, с възможности за въздействие и подкрепа на социалната трансформация на българското общество за осигуряване на ефективна закрила и интеграция на бежанците и мигрантите.

Български червен кръст

Български хелзинкски комитет

Каритас България

Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти;

Съвет на жените бежанки в България

Новини