БГ EN
Начало За нас Нашите членове Проекти Партньори Библиотека Връзки Контакт с нас


Интеграция на бежанци в България
Събития
Новини
Галерия
     
 

bgrc@bulrefcouncil.org


Последвайте ни

BCRM facebook
 
     
     
 

12 декември 2018

Семинара „Заетост на бежанците в България: Отговор на нуждите на пазара на труда?“

На 11 декември Българският съвет за бежанци и мигранти взе участие в семинара „Заетост на бежанците в България: Отговор на нуждите на пазара на труда?“ организиран от представителството на ВКБООН и Катро България.

10 декември 2018

Интеркултурна вечер „Визия за интеграция на бежанците в България“

На 6 декември Българският съвет за бежанци и мигранти, Представителството на ВКБООН в България и Мулти Култи Колектив организираха Интеркултурна вечер „Визия за интеграция на бежанците в България“. Целта на събитието беше да бъдат споделени идеи за визията за интеграция на бежанците, продължаване изграждането на коалиции за подкрепа на интеграция на бежанците в България и насърчаване интеркултурното общуване в мултикултурна среда.

4 декември 2018

Информационни карти за интеграция на бежанци

Разработените от БСБМ Информационни карти за интеграция на бежанци в България са налични онлайн.

1 декември 2018

Информационна сесия в Община Брезник

На 28 ноември Българският съвет за бежанци и мигранти и Върховният комисариат на ООН за бежанците проведоха информационна сесия „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“ в Община Брезник. Участие в сесията взеха и представители на местната власт от Трън, Земен, Перник и Ковачевци. Срещата беше свързана с усилията на Върховния комисариат на ООН за бежанците да информира общините за истинските параметри на броя на бежанците, ползите от интеграцията и възможностите за финансиране. На събитието бяха споделени добри практики на интеграция на бежанците от България и страни от Европейския съюз.

21 ноември 2018

10-тo заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

На 21 ноември 2018 се проведе десето заседание на Работната група по интеграция на бежанците в България под съпредседателството на Български съвет за бежанци и мигранти.

14 ноември 2018

Изданието на БСБМ „Добри практики в интеграцията на бежанци с Европейко финансиране“ е официално представенo в Европейския уебсайт за интеграция (EWSI)

EWSI е официален портал на Европейската комисия за предоставяне на информация, свързана с интеграцията на граждани на трети страни в ЕС, и е замислен като „едно гише“ за обединяване и предоставяне на съществуваща информация и добри практики в областта на интеграцията на мигрантите от всички страни членки.

12 ноември 2018

Участие във финалната фаза на проучването на нуждите на лица, търсещи или получили международна закрила в България

Българският съвет за бежанци и мигранти участва активно в проучване за оценка на нуждите на лицата, търсещи или получили международна закрила в България, което Представителството на ВКБООН провежда ежегодно в сътрудничество с Държавната агенция за бежанците и гражданското общество. Българският съвет за бежанци и мигранти участва в сесии с фокус групи с бежанци, които се проведоха в регистрационно приемни центрове, в интеграционни центрове и на външни адреси.

Представители на Българския съвет за бежанци и мигранти участваха във финалната фаза на проучването за оценка на нуждите: двудневен заключителен семинар, на който бяха представени обобщени резултати, изводи и препоръки от проучването.

5 ноември 2018

Добри практики за интеграция на бежанци с европейско финансиране

Българският съвет за бежанци и мигранти представи новата си книга:

24 октомври 2018

Форум Местна интеграция на бежанци „Шанс за развитие“

На 24 октомври Българският съвет за бежанци и мигранти и Върховният комисариат на ООН за бежанците проведоха Форум „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“.

Форумът изведе на преден план един практичен поглед върху проблема, като постави фокус върху възможностите, които бежанците могат да създадат за местните общности и бизнес.

20 юни 2018

Справочник по интеграция на лицата с предоставена международна закрила, разработен от Български съвет за бежанци имигранти, е официално представен в Европейския уебсайт за интеграция (EWSI)

EWSI е официален портал на Европейската комисия за предоставяне на информация, свързана с интеграцията на граждани на трети страни в ЕС.

19 юни 2018

Конференция „Разработване на инструментариум за подкрепа на бежанците и на хората заети с тяхното подпомагане и интеграция“

Конференцията е организирана от Снет Груп в партньорство с Български съвет за бежанци и мигранти, за да бъдат представяни интелектуалните продукти по проект RefuTools, реализиран по програма ЕРАЗЪМ+ на ЕК.

Цел на проекта е да допринесе за намаляване на съществуващите социални бариери за бежанците и улесняване интеграцията им.

18 юни 2018

Среща с кмета на община Свищов

Председателят на Българския съвет за бежанци и мигранти Кина Събева участва в среща на представителя на ВКБООН Матайс льо Рут и кмета на община Свищов Генчо Генчев.

Срещата е поредна в инициативата на Матайс льо Рутс за обсъждане с кметове на общини въпроси относно интеграцията на лицата с предоставена закрила в България. Подобни срещи бяха проведени в Кърджали, Шумен, Видин,Русе, Разград, Варна, Нова Загора, Шумен, Търговище, Разград и др.

13 юни 2018

Информационен форум „Възможности за европейско финансиране на интеграционни дейности за лица с предоставена закрила в България“

Българският съвет за бежанци и мигрант и Представителството на ВКБООН организираха провеждането на Интеграционен Форум. Цел на събитието е да бъде представена информация пред представители на местните власти за възможностите и условията за финансиране на мерки за интеграция на бежанци в рамките на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) на ЕС, до което всяка община има достъп.

11 юни 2018

На 7 и 8 юни 2018 г. в гр. София сe състоя дискусионен форум на тема „Как общините да познават и комуникират темата за лицата, получили международна закрила в България“. Събитието беше организирано от Българския съвет за бежанци и мигранти, Представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България и Асоциацията на специалистите по комуникации в общините (АСКО). Във форума се включиха специалисти по комуникации от общините, представители на Държавната агенция за бежанците и нa НПО, работещи с бежанци.

25 май 2018

Платформата www.refugee-integration.bg е официално представена в Европейския уебсайт за интеграция (EWSI)

EWSI е официален портал на Европейската комисия за предоставяне на информация, свързана с интеграцията на граждани на трети страни в ЕС, и е замислен като „едно гише“ за обединяване и предоставяне на съществуваща информация и добри практики в областта на интеграцията на мигрантите от всички страни членки.

EWSI посочва, че „Платформата www.refugee-integration.bg предлага лесен за ползване информационен ресурс в подкрепа на служителите в общините и на всички други заинтересовани страни в процеса на интеграция на бежанците“.

28 април 2018

Годишна среща на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините

Представителят на ВКБООН в България Матайс льо Рут и председателят на Български съвет за бежанци и мигранти Кина Събева участваха в годишната среща на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините на 26 и 27 април 2018.

Матайс льо Рут представи важни въпроса относно интеграцията на лицата, получили международна закрила в България, както и ролята на общините в този процес.

Обсъдена беше необходимостта от създаване на подкрепяща среда като важна предпоставка за интеграция на местно ниво.

20 март 2018

Общо събрание на Български съвет за бежанци и мигранти

Българският съвет за бежанци и мигранти проведе годишно Oбщо събрание на 19 март 2018 г.

В дневния ред бяха включени представяне на: Отчет за работата на Съвета през 2017 г., Финансов отчет за същия период и приемане на План за работа през 2018 г.

14 Maрт 2018

Седмо заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

На 13 март 2018 се проведе седмo заседание на Работната група по интеграция на бежанците в България под съпредседателството на Български съвет за бежанци и мигранти.

9 Март 2018

Участие в Европейския миграционен форум

Координаторът по проектите на Българския съвет за бежанци и мигранти участва в четвъртата сесия на Европейския миграционен форум на 6-7 март 2018.

Дебатите бяха насочени към предизвикателствата и възможностите за интегриране на мигрантите в националните пазари на труда в Европейския съюз.

Събитието имаше интерактивен характер с пленарни заседания, работни срещи, разисквания и други форми на активен диалог.

Във форума вземат участие представители на НПО, на органи на местни и регионални власти на страните членки и членове на постоянната Група по миграция и интеграция на Европейския Икономически и социален комитет.

25 януари 2018

На 24 януари 2018 г. Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) и Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) в България подписаха споразумение за изпълнение на проект "Застъпничество за интеграция на бежанците в България".

8 декември 2017

Шесто заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

На 7 декември се проведе шеста среща на Работната група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България под съпредседателството на БСБМ.

30 Ноември 2017

Брошура „Добри практики за интеграцията на бежанци“ във формат на електронна книга

БСБМ разработи електронна книга „Добри практики за интеграцията на бежанци“ в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН.

Брошурата представя примери на добри практика за интеграция на бежанците от Европа и света.

30 Ноември 2017

„Справочник по интеграция на лица с предоставена международна закрила в България“

BСБМ разработи „Справочник по интеграция на лица с предоставена международна закрила “в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН.

Помагалото е разработено въз основа на нормативната уредба и практика и съдържа обстойна информация относно мерките за интеграция, правата и задълженията на лицата с предоставена международна закрила в България.

30 ноември 2017

Стартиране на информационна платформа www.refugee-integration.bg

БСБМ разработи www.refugee-integration.bg по проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН.

Платформата предлага лесен за ползване информационен ресурс в подкрепа на служителите в общините и на всички други заинтересовани страни в процеса на интеграция на бежанците.

30 ноември 2017

Конференция „Създаване на ефективен механизъм за интеграция на лицата с предоставена международна закрила в Република България. Предизвикателства и възможности“

БСБМ проведе конференцията на 29 ноември 2017г. в сградата на Представителството на Европейската комисия в София. Тя беше организирана по споразумение с ВКБООН в изпълнение на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

На форума бяха обсъдени предизвикателствата и възможностите за усъвършенстване на практиката за прилагане на мерките за целевата подкрепа за интеграция въз основа на Наредба за интеграция на бежанците, приета през юли 2017.

4 октомври 2017

Пето заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

На 3 октомври се проведе пета среща на Работната група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България под съпредседателството на БСБМ.

1 август 2017

Четвърто заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

На 31 юли се проведе четвърта среща на Работната група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България под съпредседателството на БСБМ.

26 юли 2017

Участие в семинар по програмата на Фулбрайт-Хейс „България в контекста на миграцията и предизвикателствата пред Европейското сближаване“

24 юли 2017

Проучване относно лицата с предоставена международна закрила в България, които живеят извън София

Проучването беше проведено от БСБМ в партньорство с Бежанско Мигрантската служба на БЧК чрез Областните съвети на БЧК. Целта на проучването е да разшири набора от информация за бежанците, които живеят на територията на съответните Областни съвети на БЧК. Данните се базират на информация за бежанците, които са потърсили подкрепа от БЧК.

20 Юли 2017

Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на лицата с предоставено убежище или международна закрила

Министерският съвет прие с ПМС № 144 от 19.07.2017 г.

20 Юни 2017

card

1 юни 2017

Трето заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

На 31 май се проведе трета среща на Работната група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България под съпредседателството на БСБМ.

24 Април 2017

5 април 2017

Второ заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

На 4 април се проведе втора среща на Работната група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България под съпредседателството на БСБМ.

29 Март 2017

Участие в Консултационна среща в сферата на убежището и миграцията на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021

БСБМ участва в срещата във връзка с подготвянето на Общите планове на Програмата за вътрешните работи по норвежкия финансов механизъм. На срещата бяха дискутирани въпросите и предизвикателствата относно непридружените малолетни и непълнолетни от трети страни, връщането на хора от трети страни, услуги за лицата, търсещи международна закрила и как тези цели ще допринесат за изпълнение на целите на Норвежкия финансов механизъм. На срещата беше изтъкнато значението на интеграцията и споделена информация, че дейносите по интеграция, финансиране от Норвежкия финансов механизъм ще се възлагат на НПО.

10 Март 2017

Участие в Европейски миграционен форум

В началото на Март (02-03.03.2017), председателят на Съвета взе участие в Европейския миграционен форум. Ползите от това събитие са дългосрочни, свързани с достъпа до най-новите тенденции и практики за интеграция на бежанци.

28 Февруари 2017

Участие в Стратегическата среща на ВКБООН за 2018 г.

БСБМ взе участие в Стратегическата среща на ВКБООН на 28 февруари и участва в дискусията в Групата по интеграция.

7 февруари 2017

На 2 февруари 2017 г. Български съвет за бежанци и мигранти, Мулти Култи Колектив и Cermes обединиха усилия за организирането на интеркултурна вечер "Интеграцията на мигранти и бежанци – иновативни практики". Заедно с държавни служители, представители на международни органзиации, академици, НПО хора, чужденци, чувствителни журналисти, социални медиатори, учители, директори, доброволци имахме удоволствието да научим повече за вдъхновяващи интеграционни иновативни практики в сферата на заетостта, изкуството, образованието. Сред спийкърите бяха Анна Кръстева от CERMES, която представи проекта Re.Cri.Re, Бистра Иванова от Мулти култи и Кина Събева от Български съвет за бежанци и мигранти, които представиха проекта NIEM - All In For Integration, Стана Илиев, която представи работата си за интеграция на бежанци на трудовия пазар и предприемачеството в Български червен кръст и UNHCR, Неда Соколовска, която представи Студио за документален театър VOX POPULI и спектакъла МИР ВАМ, Диана Недева от Каритас представи Мисия Бъдеще, Азхар Аломар трогна публиката със силните си думи на чужденец, успял да се интегрира в България, Матайс льо Рут, представител на ВКБООН в България също се включи с кратка реч, а финалът бе удоволствието да чуем няколко стиха от новата стихосбирка "Един живот не е достатъчен" на поета и преводач Хайри Хамдам.

Кетърингът бе приготвен от различни мигрантски и бежански ресторанти в София като Restaurant Korea, иракския Ашурбанипал, Сладкарница Карамел, Punjabi Food + Rawlly, а виното - от Vino Orenda Wine Shop.

Благодарим на всички участници и съмишленици! Прекрасно бе да бъдем заедно!

Срещата бе съфинансирана от програма Хоризонт 2020 за изследвания и иновации на Европейския съюз при споразумение за субсидия N 649436 по проект "ReCriRe" и чрез Фонд "Убежище, миграция и интеграция" по проект "Национален механизъм за оценка на интеграцията. Измерване и подобряване интеграцията на лицата, получили международна закрила".

2 февруари 2017

Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти Култи Колектив и Център за европейски бежански миграционни и етнически изследвания организира интеркултурната вечер "Интеграцията на мигранти и бежанци – иновативни практики" на 2 февруари, 18ч в Сохо.

Целта ни е трояка: да споделим и обменим информация за идеи и практики на интеграция чрез иновативни бизнес инициативи, труд, образование, арт; да се опознаваме по-добре, да градим и укрепваме граждански мрежи на интеркултурност, отвореност, солидарност; да се порадваме заедно на мулти-култи общуване.

25 януари 2017

Първо заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

На 24 януари се проведе заседание на Работната група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България, на което БСБМ беше избран за съпредседател на Работната група заедно с ВКБООН.

6 януари 2017

БЪЛГАРСКИЯТ СЪВЕТ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ търси да наеме сътрудник на непълен работен ден за периода от 25.01.2017г. до 31.12.2017г. по проект "Застъпничество за интеграция на бежанците в България", финансиран от Представителството на ВКБООН в България със следната длъжностна характеристика:

 • подпомагане организацията и изпълнението на дейностите по проекта, в т.ч. проследяване и отчитане на резултатите;
 • координация и комуникация с ВКБООН, държавни органи и институции, неправителствени организации, физически лица и бенефициенти;
 • събиране и обработка на данни по всички проектни дейности и свързаните области на интеграция на бежанците и чужденците със субсидирана закрила в България и подготовка на информация (на български и английски език), включително за разработване и обновяване на интернет-страницата на БСБМ;
 • писмен превод от и на английски език на документи, свързани с дейностите по проекта;
 • участие в срещи и мероприятия по възлагане от ръководителя на проекта;
 • подготовка на проекти на описателните отчети по изпълнението на проекта;
 • други съпътстващи дейности във връзка с гореописаната работа въз основа на изрично възлагане от страна на ръководителя на проекта.

Изисквания:

 1. Висше образование, магистърска степен
 2. Владеене на български и английски eзик (писмено и говоримо)
 3. Свидетелство за управление на МПС (категория В)
 4. Добра компютърна грамотност (Window Office, Excel, PPT)

Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на цялата страна и изискват възможност и готовност за командировки и пътуване.

Работата ще бъде изпълнявана на базата на граждански договор по реда на ЗЗД.

Кандидатстване с мотивационно писмо и автобиография на електронна поща: bgrc@bulrefcouncil.org до 13.00 часа на 16.01.2017.

Покана за интервю ще бъде изпратена в срок до 20.01.2017г. единствено до кандидатите, селектирани въз основа на извършен предварителен подбор по документи. Обратна връзка до недопуснатите до интервю кандидати няма да бъде комуникирана.

15 декември 2016

ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, в сътрудничество с Българския съвет за бежанци и мигранти организираха семинар на тема "Трудова заетост и интеграция", който беше проведен на 15 декември 2016, 10.30 – 14.00 ч. в хотел Радисън Блу, София.

Целта на семинара беше установяване на диалог между частния сектор, държавните институции и бежанската общност в България за потенциално сътрудничество по темата за заетостта. Независимо, че на работната среща бяха разгледани предизвикателствата и проблемите, фокусът беше поставен върху потенциала за сътрудничество с цел подпомагане на развиващите се бизнес отрасли в България чрез привличане на бежанците на трудовия пазар.

Обсъдени бяха следните въпроси: "Какво трябва да се направи, за да могат бежанците да придобият необходимите умения, с които да отговарят на нуждите от работна сила в България?" и " Как бизнесът може да се включи в създаването на успешни политики по заетостта?"

13 декември 2016

Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти култи колектив представихме новия си проект "Механизъм за оценка на националната интеграция" (NIEM) в София на 13 декември 2016 г. NIEM е 6 годишен транснационален проект, който се изпълнява в 15 страни-членки на ЕС и има за цел да подпомогне посрещането на предизвикателствата и да способства за подобряване резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. В рамките на НИЕМ ще бъде създаден механизъм за 2 годишна цялостна оценка на интеграцията на получилите международна закрила.

10 ноември 2016

Представителството на Върховния Комисариат на ООН за бежанците и Българският съвет за бежанци и мигранти организираха семинар на тема "Достъп до жилищно настаняване на лица, получили международна закрила в Република България", който се проведе на 10 ноември 2016 г. в хотел Хилтън, зала Алеко от 9.30 до 13.30 ч.

Целта на семинара беше да се обсъдят възможностите за достъп до жилищно настаняване на лицата, получили международна закрила, да се очертае състояниeто на проблема, както и сътрудничеството между държавните институции, органите на местното управление и НПО за подобряване качеството и ефективността на предлаганите услуги.

Покана за участие в семинара беше отправена към представители и експерти от заинтересовани държавни институции, представители на органите на местната власт и неправителствени организации.

Семинарът се финансира от Върховния Комисариат на ООН за бежанците по проект на Българския съвет за бежанци и мигранти "Застъпничество за интеграция на бежанците в България".

30 септември 2016

Българският съвет за бежанци и мигранти, в партньорство с Министерството на здравеопазването и с любезното съдействие и специално участие на д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, организира на 30 септември 2016 г. от 9.30 - 13.30 ч. в хотел Хилтън, ет. 1, зала Алеко, София семинар на тема "Достъп до здравни грижи и услуги за лицата, търсещи или получили международна закрила в Република България".

Семинарът се проведе по проект на Върховния комисариат на ООН за бежанците.

Целта на семинара беше да набележи постиженията и идентифицира новите предизвикателства по достъпа до медицинска помощ за лицата, търсещи или получили международна закрила в Република България в рамките на последната година.

Срещата даде възможност на експертите да продължат конструктивния диалог от миналогодишния семинар, посветен на същата тема, който се проведе на 31 март 2015 г. Идентифицираните нови предизвикателства бяха дискутирани в светлината на възможности за тяхното преодоляване.

Участниците обмениха добри практики и набелязаха стъпки за усъвършенстване достъпа до здравни грижи и включването на лицата, търсещи или получили международна закрила в системата на българското здравеопазване.

За участие бяха поканени експерти от Министерството на здравеопазването, Държавната агенция за бежанците при МС, Дирекция "Миграция" на МВР, Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР, Националната здравноосигурителна каса, Националния осигурителен институт, Националната мрежа на здравните медиатори, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, Българския лекарски съюз, регионални структури, както и представители на неправителствени организации, които работят с бежанци.

20 юни 2016

Комисията по предоставяне на убежище при Вицепрезидента на Република България, Държавната агенция за бежанците при МС, Националното сдружение на общините в Република България и Българският съвет за бежанци и мигранти организират конференция на тема "Сътрудничество между държавните институции, органите на местно управление и НПО за интеграция на бежанците в Република България".

Конференцията се организира под патронажа на г-жа Маргарита Попова – Вицепрезидент на Република България по случай 20 юни – Световен ден на бежанците.

Конференцията се провежда по проект на Българския съвет за бежанци и мигранти "Застъпничество за интеграция на бежанците в България", финансиран от Върховния комисариат на ООН за бежанците.

Целта на конференцията е, на основата на националните стратегически документи, законодателство и практика, да се обсъдят мерки, дейности и сътрудничество за подобряване качеството и ефективността на системата за интеграция на бежанците в Република България с оглед перспективите за следващите години.

За участие ще бъдат поканени представители на компетентните държавни институции, международни организации, органи на местното управление и неправителствени и бежански организации с опит в работата с бежанци в Република България.

27 АПРИЛ 2016

Българският съвет за бежанци и мигранти, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, организират семинар на тема "Достъп до образование на лица, търсещи или получили международна закрила в държавните и общински училища на Република България" на 27 април 2016 г. в хотел Хилтън, София.

Срещата се провежда по проект на Представителството на ВКБООН.

Семинарът ще даде възможност на участниците да обсъдят настоящия нормативен регламент за достъп до образование на лица, търсещи или получили международна закрила, да направят предложения за промяна на сега действащата нормативна уредба с цел по-успешното интегриране на търсещите или получилите международна закрила и да се запознаят с добрите практики.

В срещата ще вземат участие ВКБООН, представители на Министерството на образованието и науката, Регионалният инспекторат по образованито - София- град, директори на държавни и общински училища в София и страната.

6-7 АПРИЛ 2016

Председателят на Българския съвет за бежанци и мигранти д-р Кина Събева ще участва във втората сесия на Европейския миграцианен форум.

Европейският миграционен форум – платформа на гражданското общество за диалог по въпросите на миграцията, убежището и интеграцията – ще заседава за втори път на 6 и 7 април 2016 г.

В допълнение на темата, разисквана на първото заседание (управление на смесените потоци от мигранти през средиземноморския регион) на тази среща форумът ще се фокусира върху дългосрочния подход по отношение на миграцията и интеграцията.

Събитието ще има интерактивен характер с работни срещи, разисквания и други форми на активен диалог.

Във форума ще вземат участие представители на НПО, на местни и регионални органи, на страните членки и членове на постоянната група по имиграция и интеграция на Икономическия и социален комитет на Европа.

21 март 2016

Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) ще проведе своето годишно общо събрание на 21 март 2016 г.

Дневният ред включва представяне на отчет за дейността на БСБМ през 2015 г., финансов отчет за същия период и приемане на План за работа през 2016 г.

10 март 2016

Българският съвет за бежанци и мигранти, Комисията по предоставяне на убежище към Вицепрезидента на Република България и Държавната агенция за закрила на детето организират експертна среща на тема "Представителство на непридружени деца, търсещи или получили международна закрила в Република България" на 10 март 2016 в зала 342, Администрация на Президента на Република България от 9.15 до 13.45 часа. Експертната среща се организира по проект на Представителството на ВКБООН.

Целта на експертната среща е да се обсъдят правната уредба и практиката за осигуряване представителство на непридружените малолетни и непълнолетни деца, търсещи или получили международна закрила и да се потърсят възможности за сътрудничество и партньорство между заинтересуваните страни.

Планираме в работната среща да участват експерти от ВКБООН, УНИЦЕФ, Държавна агенция за закрила на детето, Държавна агенция за бежанците при МС, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане, ГД "Гранична полиция" и Дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи, Национално сдружение на общините в България, Община Свиленград, Община Харманли, Община Нова Загора, както и от неправителствени и бежански организации.

4 февруари 2016

На 4 февруари 2016 г. Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) и Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) в България подписаха споразумение за изпълнение на проект "Застъпничество за интеграция на бежанците в България".

БСБМ поема задължението да извършва застъпническа дейност по отношение интеграцията на лицата, получили международна закрила в България. Тази цел ще бъде постигната чрез: застъпничество за преодоляване на съществуващите пропуски в сътрудничество с българските институции и съответните заинтересовани страни, а така също и лобиране за изменение на съответното национално законодателство и прилагането на съществуващите разпоредби.

Целта на проекта е да допринесе за решаването на трите основни задачи за 2016 г.:

 • По-нататъшно изграждане на системата за интеграция на бежанците;
 • Подобряване на условията за интеграция: достъп до жилищно настаняване, здравни грижи, образование и събиране на семейства на лицата, получили международна закрила;
 • Социална закрила и интеграция на непридружените деца.

6 ноември 2015

Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организираха кръгла маса "Приемане, адаптация и интеграция на преместените в Република България бежанци", която се проведе на 6 ноември 2015 г. от 9.15 до 13.30 часа в хотел "Хилтън", София.

Кръглата маса постави на дневен ред назрялата необходимост от очертаване отговорностите и ролята на държавните институции, органите на местното управление и неправителствените организации в процеса на приемане, адаптация и интеграция на преместените бежанци.

За участие във форума бяха поканени представители на Националния съвет по миграция и интеграция, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, Агенцията по социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Националното сдружение на общините в България, Софийска община, Български Червен кръст, Каритас, Съвета на жените бежанки и други заинтересовани страни за подпомагане приемането, адаптацията и интеграцията на преместените бежанци в България.

19 октомври 2015

Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организират кръгла маса "Разширяване възможностите за достъп до заетост на лицата, получили международна закрила в Република България", която ще се проведе на 19 октомври 2015 г. от 13.30 до 17.00 часа в хотел "Хилтън", София.

Целта е да се предостави възможност за обсъждане на всички аспекти на достъпа до пазара на труда, да се изведат предизвикателствата и да се очертаят съществуващи и планирани дейности за разширяване възможностите за достъп до заетост на лицата, получили международна закрила в Република България.

За участие във форума ще бъдат поканени представители на Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта; Конфедерация на независимите синдикати в България, КТ "Подкрепа", Български Червен кръст, Каритас България, Съвета на жените бежанки, Корпоративна социална отговорност - България и други заинтересовани страни за подпомагане разширяването на достъпа до заетост на лицата, получили международна закрила в България.

Покана ще бъде изпратена на г-жа Урика Щрака от Посолството на Австрия в България да представи положителната инициатива на Посолството да се обърне към австрийските компания в България с призив да предлагат работни места за бежанци. Ще бъдат поканени представители на други посолства, които могат да осъществят подобни инициативи.

25 септември 2015

Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организират Кръгла маса "Закрила на уязвимите лица, търсещи и получили международна закрила", която ще се проведе на 25 септември 2015г. от 9 до 13 часа в хотел "Хилтън", София.

Целта е да се предостави възможност за обсъждане на всички аспекти на идентификацията на уязвими лица, търсещи и получили международна закрила – дефиниция, идентификация, насочване и проследяване. Намерението е, след кръглата маса, да се изготвят предложения за унифициране на определението "уязвими лица, търсещи и получили международна закрила", да се очертаят възможностите на всяка от организациите да участва в процеса и да се изведат проблемните области и предизвикателства при изготвянето на Национален механизъм за идентификация на уязвими лица, търсещи и получили международна закрила.

За участие във форума са поканени представители на Главна дирекция "Гранична полиция" и дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната плитика, Министерството на здравеопазването, Националната комисия за борба с трафика на хора, Агенцията за социално подпомагане, Агенция за хората с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Български Червен кръст, Център за подпомагане на хора, преживели изтезание-АСЕТ, Фондация "Център Надя", Съвет на жените бежанки.

19 юни 2015

Комисията по предоставяне на убежище при Вицепрезидента на Република България, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организираха конференция на тема "Партньорство за интеграция на бежанците в Република България" по случай 20 юни – Световния ден на бежанеца.

Конференцията се организира под патронажа на г-жа Маргарита Попова – Вицепрезидент на Република България.

Целта на конференцията беше, с оглед на перспективите за следващите години, на основата на съществуващите стратегически документи, законодателство и практика, да се обсъдят мерки, дейности и партньорство за подобряване качеството и ефективността на системата за интеграция на бежанците в България.

За участие бяха поканени представители на заинтересованите държавни институции, международни организации, органи на местната власт, неправителствени и бежански организации с опит в работата с бежанци в Република България.

28 май 2015

Държавната агенция за бежанците при МС, Представителството на Върховния комисар за бежанците на ООН в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организираха кръгла маса "Партньорство за осигуряване на достъп до жилищно настаняване на лицата, получили международна закрила в Република България" на 28 май 2015 от 09:30 до 13:30 часа в зала "Адакта", хотел Рила, София.

Целта на кръглата маса беше да се обсъди достъпът до жилищно настаняване на лицата, получили бежански или хуманитарен статут, както и сътрудничеството между държавните институции, органите на местното самоуправление и НПО за подобряване качеството и ефективността на предлаганите услуги.

Участие в кръглата маса взеха представители и експерти на Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на благоустройството и регионалното развитие, Държавната агенция за бежанците при МС, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Националното сдружение на общините в България, неправителствени и бежански организации.

21 април 2015

Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Министерството на образованието и науката организираха семинар на тема: "Образователна интеграция на децата бежанци в Република България", който беше проведен на 21 април 2015 г. в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, бул. "Драган Цанков" 21А , гр. София.

Целта на семинара беше да се обсъдят успехи и предизвикателства на образователната интеграция на децата бежанци в България в съответствие на международните ангажименти и отговорностите на страната като държава-членка на Европейския съюз. Участниците в срещата имаха възможност да обменят опит и мерки за усъвършенстване на образователната интеграция на децата бежанци в системата на българското образование.

На семинара бяха представени учебници, учебни помагала, програми, тестове за обучението на децата бежанци, разработени по проекти на ВКБООН и на Европейски бежански фонд.

Участници в семинара бяха директори и учители от десет среднообразователни училища от и извън София, представители на Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат-София и неправителствени организации.

31 март 2015

Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти, в сътрудничество с Министерството на здравеопазването организират кръгла маса на тема "Здравни грижи и услуги за лицата, търсещи или получили международна закрила в Република България". Кръглата маса ще се проведе на 31 март 2015 в хотел Рила, ул. "Калоян" 6, София, ет.3, зала "Адакта".

23 март 2015

Българският съвет за бежанци и мигранти ще проведе своето годишно общо събрание на 23 март 2015 г. Дневният ред включва представяне на отчет за дейността на БСБМ през 2014 г., финансов отчет за същия период и приемане на план за работа през 2015 г.

16 декември 2014

Българският съвет за бежанци и мигранти проведе Кръгла маса за представяне на резултатите от проведения през 2014 година мониторинг на интеграцията на лицата, получили международна закрила в Република България. Мониторингът е организиран от Българския съвет за бежанци и мигранти по проект, финансиран от Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България.


Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България (ВКБООН) и Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) организираха конференция "Партньорство за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България", която се проведе на 16 декември 2014 г. в Гранд хотел София, ул Гурко № 1, гр. София.

Целта на конференцията беше, с оглед на перспективите за следващите години и на основата на съществуващите стратегически документи, законодателство и практика, да се обсъдят мерки, дейности и партньорствa за подобряване качеството и ефективността на системата за интеграция на бежанците в България.

В конференцията участваха предствители на държавните институции, членове на Националния съвет по миграция и интеграция към министъра на труда и социалната политика, определени от тях експерти, представители на органите на местното самоуправление, международни организации и НПО.

6-7 ноември 2014

Представителството на Върховния комисар за бежанците на ООН в България, Държавната агенция за закрила на детето и Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) проведоха кръгла маса на тема "Застъпничество за закрила и интеграция на непридружените деца бежанци в България" на 6 и 7 ноември 2014 в хотел Рила, Боровец.

Целта на кръглата маса беше да се направи анализ на правната уредба, социалната политика и практика за закрила и интеграция на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила в България и да се обсъдят възможности за сътрудничество и партньорство.

В срещата взеха участие експерти от Министерство на труда и социалната политика, Минстерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за бежанците при МС, както и от международни, неправителствени и бежански организации.

17-18 септември 2014

Представителството на Върховния комисар за бежанците на ООН в България и Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) организират експертна среща "Застъпничество за социална закрила и интеграция на лица със специални нужди, търсещи или получили международна закрила", която ще се проведе на 17 и 18 септември 2014 в хотел Рила, Боровец.

Целта е да се направи анализ на правната уредба, социалната политика и практика за подпомагане закрилата и интеграцията на уязвимите бежанци и да се обсъдят възможности за сътрудничество и партньорство.

Планираме в кръглата маса да участват експерти от Държавната агенция за бежанците при МС, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за хората с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Софийска община, както и от неправителствени и бежански организации.

20 юни 2014

Комисията по предоставяне на убежище при Вицепрезидента на Република България, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организират конференция на тема "Партньорство за закрила на децата бежанци в Република България".

Конференцията се организира под патронажа на г-жа Маргарита Попова – Вицепрезидент на Република България.

Целта на конференцията е да се обсъдят постиженията и предизвикателствата в политиката и практиката по закрилата на децата бежанци в съответствие на международните ангажименти и отговорностите на страната като държава-членка на Европейския съюз. Сред най-важните въпроси е партньорството между държавните институции, органите на местната власт и структурите на гражданското общество за укрепване закрилата на децата бежанци.

За участие ще бъдат поканени представители на заинтересованите държавни институции, международни организации, органи на местната власт, неправителствени и бежански организации с опит в работата с деца, търсещи или получили закрила в Република България.

Конференцията ще се проведе на 20 юни 2014 г. (петък) от 9.15 ч. в сградата на Президентството на Република България, бул."Дондуков" 2.

28-29 май 2014

Представителството на Върховния комисар за бежанците на ООН и Българският съвет за бежанци и мигранти органзират семинар относно ролята на висшето образование за подготовка на преподаватели по български език като чужд в контекста на интеграцията на децата бежанци в България.

Семинарът ще се проведе на 28-29 май 2014 г. в хотел Рила, Боровец.

Участие в семинара ще вземат експерти от Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, представители на висши институти и неправителствени организации.

За лектори по темата са поканени преподаватели от СУ "Св.Климент Охридски" и представители на Министерство на образованието и науката.

25 март 2014

Българският съвет за бежанци и мигранти провежда своето годишно отчетно събрание на 25 март 2014 г. Дневният ред включва представяне на отчет за дейността на БСБМ през 2013 г.., финансов отчет за същия период и приемане на план за работа през 2014 г.

27 февруари 2014

Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците, Българският съвет за бежанци и мигранти, Българската платформа към Европейското женско лоби и Сдружение "Алианс за защита срещу домашното насилие" организират конференция "Партньорство за превенция и за борба с насилието, основано на пола, в контекста на международната закрила", която ще се проведе на 27.02. 2014 г.

Целта на конференцията е да се анализират националното законодателство и международните ангажименти на Република България, да се представи Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие и да се обсъди разширяване на партньорството за превенция и борба с насилието, основано на пола, в контекста на международната закрила.

 
   
 
уеб дизайн: www.need.bg